Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec ustawy antykryzysowej a maksymalna długość umów o pracę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-01-23

31.12.2011 r. przestała obowiązywać ustawa antykryzysowa, do tego dnia pracodawca mógł zawrzeć wiele umów na czas określony, jednak w czasie nie dłuższym niż 24 miesiące. Jak sprawa wygląda od 01.01.2012 r. – to, że trzecia umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, to zrozumiałe, ale na jak długo można zawrzeć pierwsza i drugą umowę? Jest jakieś ograniczenie czasowe?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku skończył się czas obowiązywania przepisów ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, czyli tzw. ustawy antykryzysowej. W związku z powyższym od 1 stycznia wróciły poprzednie zasady, związane z zatrudnianiem pracowników i czasem ich pracy, a szczególnie art. 251 Kodeksu pracy ponownie wprowadzający limit dwóch umów na czas określony.

Do końca ubiegłego roku nie udało się porozumieć partnerom społecznym w komisji trójstronnej w kwestii wprowadzenia takich zmian w przepisach dotyczących umów na czas określony, aby nowe zasady były jeszcze korzystniejsze i dla pracodawców, i dla pracowników. Pojawiły się różne propozycje, zgodnie z jedną z nich umowy na czas określony nadal miałyby trwać maksymalnie dwa lata, a potem byłyby przekształcane w stałą umowę. Stałą umowę w takim przypadku można by wypowiedzieć z zastosowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia w okresie kolejnych dwóch lat jej trwania, a pracodawca nie musiałby podawać przyczyny wypowiedzenia. Dopiero po upływie 4 lat trwania takiej umowy o pracę okres jej wypowiedzenia wydłużyłby się do trzech miesięcy. Stosując wypowiedzenie trzymiesięczne, pracodawca musiałby już uzasadnić powody swojej decyzji oraz skonsultować ją ze związkami zawodowymi.

Inną propozycją było wprowadzenie do Kodeksu pracy nowego rodzaju umowy, tzw. umowy projektowej, czyli zawieranej na czas realizacji konkretnego projektu. Umowa taka byłaby zawierana na czas wynikający z kontraktu zawartego pomiędzy pracodawcą a podmiotem zewnętrznym.

Umowa na czas realizacji projektu powinna przewidywać prawną możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Niestety, póki co nowe zasady są tylko na etapie przygotowań. Warto jednak, zawierając umowę na czas określony, kierować się orzecznictwem sądów oraz art. 8 Kodeksu pracy.

Przepis ten stanowi, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Powyższe oznacza, że zawarcie długoterminowej umowy na czas określony bez konkretnego uzasadnienia, (powodu) zamiast umowy na czas nieokreślony, może być traktowane jako próba obejścia prawa. Wiadome jest, iż w większości przypadków to pracodawca ustala warunki zatrudnienia, pracownik ma znacznie mniejszy wpływ na to, jak będzie się kształtowała jego umowa o pracę. Pracodawca, wykorzystując swoja przewagę w tym zakresie i zatrudniając pracownika w oparciu o długoterminową umowę na czas określony, świadomie skraca okres wypowiedzenia umowy z 3 miesięcy, które by obowiązywały strony, gdyby rzeczywiście pracownik kilka lat pracował na podstawie umowy na czas nieokreślony (art. 36 § 1 pkt 3 Kodeks pracy), do tylko 2 tygodni, wynikających z treści umowy zawartej w klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy przed upływem terminu jej obowiązywania (art. 33). W przypadku umowy terminowej bez klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia, pracodawca sztucznie zobowiązuje pracownika do przepracowania bardzo długiego okresu pracy bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia.

Powyższe potwierdza m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2005 r. (sygn. akt II PK 294/04, OSNP z 2006 r., Nr 13-14, poz. 207), w którym stwierdzono, że „zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 K.c. w związku z art. 300 K.p.)”.

Dlatego, pomimo braku w przepisach ograniczenia czasowego trwania umów na czas określony, należy rozważnie ustalać czas ich trwania, uwzględniając wszystkie warunki umów oraz ich przeznaczenie, a także zasady współżycia społecznego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie...

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę o pracę

Chciałabym zatrudnić obywatela Ukrainy na umowę o pracę. Ten pan posiada kartę pobytu do września tego roku i decyzję wojewody pozwalającą na...

Okres wypowiedzenia a praca bez umowy

Mam pytanie dotyczące okresu wypowiedzenia w kontekście pracy bez umowy. Mam taką sytuację, że pracowałam w pewnej firmie i otrzymałam po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »