Kategoria: Kodeks pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Kodeks pracy a ciąża pracownicy

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-07-08

Chciałabym się dowiedzieć, czy będąc w ciąży, mogę się starać o przyjęcie do pracy. Skończyłam studia i chciałbym pracować, ale boję się, że ciąża mi to utrudni. Proszę również o odpowiedź, co z macierzyńskim, jeżeli dostałabym pracę.
Dorota Kriger

Przepisy prawa pracy nie zabraniają ciężarnej kobiecie podejmowania zatrudnienia. Istnieją jednak ograniczenia, które wynikają z przepisów, a dotyczą rodzajów prac, przy których nie wolno zatrudniać kobiet, w tym kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.  Ograniczenie to zostało sformułowane w Kodeksie Pracy w sposób następujący: „Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac”.

Zgodnie z powyższym upoważnieniem ustawowym została opracowana lista prac zabronionych kobietom. Wykaz ten jest wyszczególniony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 ze zm.).

Poza pracami zabronionymi wszystkim kobietom w wykazie prac wzbronionych ustalone zostały prace, których wykonywania zabrania się tylko kobietom w okresie ciąży lub karmienia. Należą do nich określone prace:

  • w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
  • narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego,
  • przy monitorach ekranowych,
  • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
  • w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Zakres prac zabronionych może być rozszerzony przez pracodawcę w regulaminach zakładowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pracodawca nie może obejść tych zakazów, gdyż w przypadku kobiet w ciąży obowiązują one w sposób bezwzględny. Bez znaczenia jest też zgoda ciężarnej pracownicy na wykonywanie zabronionego rodzaju prac. Pracodawca, który poleca zabronioną pracę ciężarnej kobiecie, narusza przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem – popełnia w ten sposób wykroczenie i podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł (art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy).

Pracownica, której prawodawca nakazał wykonanie pracy wzbronionej, ma prawo bez konsekwencji odmówić jej wykonania.

Pracodawcy nie zwalnia z przestrzegania powyższych przepisów brak zgłoszenia faktu istnienia ciąży przez pracownicę, jeśli jest ona już widoczna.

Jednocześnie zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z 17.04.2007 r. (I UK 324/06): „Pracownica podejmująca zatrudnienie nie ma obowiązku ujawniania faktu pozostawania w ciąży, jeżeli praca, jaką zamierza podjąć, nie jest niedozwolona z uwagi na ochronę macierzyństwa”. Oznacza to, że kobieta w ciąży, która zamierza podjąć pracę znajdującą się w wykazie prac wzbronionych, powinna poinformować o swoim stanie przyszłego pracodawcę.

Podjęcie zatrudnienia przez kobietę w zaawansowanej ciąży (12 tydzień) wywołuje z reguły obowiązek udzielenia jej w przyszłości przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego (lub w przypadku umów kończących się w dniu porodu lub w trakcie urlopu macierzyńskiego – obowiązek wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS). Pracownica taka będzie mogła również skorzystać z innych uprawnień, związanych z rodzicielstwem, w trakcie trwania umowy o pracę.

Kwestie powyższe zależą od rodzaju i czasu trwania zawartej umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Jestem w 8. tygodniu ciąży. Dowiedziałam się o ciąży 11 marca, a moja 3-miesięczna umowa o pracę wygasała 13 marca. Przedłożyłam pracodawcy zaświadczenie o ciąży, jednak poprosił mnie o drugie, z czytelniejszą pieczątką – było to 12 marca. Kolejnego dnia nie dopuścił mnie do pracy, czekając na zaświadczenie. Obecnie umowa uległa rozwiązaniu. Czy mogę jakoś walczyć o przedłużenie umowy do dnia porodu?

Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego

Jakie konsekwencje może zastosować pracodawca wobec pracownika, który w związku z badaniami okresowymi najpierw dostarczył skan zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do pracy, a później dostarczył drugie zaświadczenie (oryginał) o niedopuszczenie do pracy z przyczyn zdrowotnych, gdyż pracodawca zakwestionował pierwsze zaświadczenie (skan)?

Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika

Jestem dyrektorem jednego z czterech oddziałów mojej firmy. Inny dyrektor ze względu na trudną sytuację osobistą poprosił o przejęcie oddziału w moim mieście. Dyrekcja się zgodziła i przedłożyła mi aneks o zmianie miejsca zatrudnienia. Teraz mam dojeżdżać 80 km codziennie do drugiej siedziby. Aneksu nie podpisałem, a dostałem polecenie zdania stanowiska drugiemu pracownikowi w poniedziałek. Czy muszę to zrobić? Czym grozi niewykonanie takiego polecenia?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ciąża

W kwietniu 2008 roku zostałam zatrudniona w pewnej firmie (umowa o pracę na czas nieokreślony). Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy z dniem 31.01.2012 roku zostało podpisane 26.10.2011 roku*. Lekarz stwierdził stan ciąży (siódmy tydzień) 29.12.2011 roku. Czy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron traci ważność i pracodawca powinien przywrócić mnie do pracy? Dodam tylko, że początkowo pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę. Potem zostało ono cofnięte i podpisaliśmy ww. porozumienie stron.

Powrót do pracy po długiej chorobie

Kilka miesięcy temu poważnie zachorowałam. Byłam na długim L4, potem przyznano mi zasiłek rehabilitacyjny. W jego trakcie pracodawca zwolnił mnie na mocy art. 53 Kodeksu pracy. Obecnie czuję się lepiej (minął miesiąc od zwolnienia) i chciałabym wrócić do pracy po tej długiej chorobie. Jak zgłosić chęć powrotu? Czy pracodawca musi mnie zatrudnić ponownie?

Pismo od dyrektora o zmianie okresu wypowiedzenia

Pracuję w szkole jako nauczyciel, obecnie jestem na urlopie wychowawczym. W jakim celu dyrektor wysłał do mnie pismo o treści, że długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę wynosi (obecnie) 3 miesiące?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »