Kategoria: Kodeks pracy
Baner RODO
Artykuły

Strona: 1 2 3


Pojęcie podróży służbowej – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 K.p., w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.

więcej ››

Pojęcie pracodawcy w ustawie o PIP – część 2

Artykuł stanowi kontynuację części pierwszej, w której zostały omówione wstępne zagadnienia związane z pojęciem pracodawcy w sferze publicznych jednostek organizacyjnych. W drugiej części rozważania autora koncentrują się wokół regulacji zawartych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

więcej ››

Pojęcie pracodawcy w ustawie o PIP – część 1

W artykule omówiono zagadnienie związane z pojęciem pracodawcy w sferze publicznych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

więcej ››

Kodeks pracy a Kodeks cywilny (przyczynek do dyskusji)

W artykule omówiono ogólne problemy występujące w relacji Kodeksu pracy do Kodeksu cywilnego, wskazując na dotychczas słabo dostrzegane istotne elementy rzutujące na dopuszczalność sięgania do regulacji zamieszczonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

więcej ››

Kwalifikacje zawodowe a rodzaj pracy

W artykule wyjaśniono relację między pojęciem „kwalifikacje zawodowe pracownika” a rodzajem powierzonej pracy. Analizie poddano możliwość dokonywania zmiany rodzaju powierzonej pracy pracownikowi bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia zmieniającego.

więcej ››

Zakres kontroli telepracownika

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące kontroli pracy telepracownika w aspekcie zakresu kompetencji kontrolnej pracodawcy dokonywanej zarówno w stosunku do telepracownika wykonującego pracę w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, jak i w domu telepracownika.

więcej ››

Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 3

W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje zawodowe” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono znaczenie tego pojęcia w problematyce ochrony pracy w skład której wchodzą postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika.

więcej ››

Charakter prawny dokumentacji osobowej pracownika

W artykule omówiono problemy dotyczące charakteru prawnego dokumentacji osobowej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku jej rzetelnego prowadzenia i ewentualnych skutków prawnych płynących dla pracodawcy na wypadek zaistnienia określonych nieprawidłowości w zapisach dokumentacyjnych.

więcej ››

Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 2

W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono używane przez ustawodawcę zwroty pod kątem ich zrozumienia z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika i prawa pracodawcy do dokonywania zmian charakteru zatrudnienia pracownika oraz tworzenia zasad wynagradzania.

więcej ››

Prawo pracownicy do emerytury

W artykule omówiono skrótowo kwestię prawa pracownicy do przejścia na emeryturę na zasadach ogólnych, zwracając szczególną uwagę na obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcy, oraz swobodę decydowania kobiety o momencie przejścia na emeryturę w granicach do osiągnięcia 65 roku życia.

więcej ››

Charakter niektórych terminów w Kodeksie pracy

W artykule omówiono charakter prawny terminów z Kodeksu pracy dotyczących dopuszczalności złożenia oświadczeń woli na okoliczność rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika.

więcej ››

Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 1

W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono używane przez ustawodawcę zwroty pod kątem ich zrozumienia z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika i prawa pracodawcy do dokonywania zmian charakteru zatrudnienia pracownika.

więcej ››

Kara umowna w stosunku pracy

W artykule omówiono kwestie dotyczące dopuszczalności stosowani kary umownej w stosunku pracy zarówno zastrzeganej na korzyść pracownika jak i zastrzeganej na korzyść pracodawcy. Analizę oparto na poprawnym stosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego w stosunkach pracy, wobec pojawiających się w tym zakresie błędnych poglądów.

więcej ››

Telepraca

W artykule omówiono ostatnią nowelizację Kodeksu pracy obowiązująca od 16 października 2007 r. w ramach której wprowadzono instytucję telepracy.

więcej ››

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

W artykule omówiono zagadnienia związane ze skutkami niewywiązywania się pracodawcy z obowiązków względem pracownika, w aspekcie odpowiedzialności materialnej podmiotu zatrudniającego.

więcej ››

Zmiany w Kodeksie pracy – obowiązki dokumentacyjne pracodawcy

W artykule omówiono ostatnia zmianę nowelizacyjna Kodeksu pracy w ramach której nałożono na pracodawcę obowiązek właściwego przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zagrożony sankcją wykroczeniową.

więcej ››

Terminy w prawie pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące liczenia terminów w prawie pracy. W szczególności przeanalizowano przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminów, które znajdują zastosowanie w sprawach nie uregulowanych w Kodeksie pracy.

więcej ››

Pozycja pracownicza bibliotekarzy dyplomowanych

W artykule omówiono status pracowniczy bibliotekarzy dyplomowanych obowiązujący od dnia 1 września 2006 r. w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które jest w stosunku do Kodeksu pracy przepisem szczególnym, wyłączającym w określonym zakresie w nim uregulowanym stosowanie przepisów Kodeksu pracy (art. 5 K.p.).

więcej ››

Status pracowniczy bibliotekarzy

W artykule omówiono status pracowniczy bibliotekarzy nie będących bibliotekarzami dyplomowanymi obowiązujący od dnia 1 września 2006 r. w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które jest w stosunku do Kodeksu pracy przepisem szczególnym, wyłączającym w określonym zakresie w nim uregulowanym stosowanie przepisów Kodeksu pracy (art. 5 K.p.).

więcej ››

Język polski w prawie pracy

W artykule omówiono stosowanie języka polskiego w stosunkach pracy.

więcej ››

Strona: 1 2 3

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »