Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jakie wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2015-01-05

Pracuję na pełnym etacie. W związku z potrzebą pracodawcy pracuję w poniedziałek, środę i piątek po 8 godzin, natomiast we wtorek i czwartek 9,5 godziny. Czy te trzy godziny są godzinami nadliczbowymi? Jeśli tak, to jakie wynagrodzenie za te nadliczbówki mi się należy? Obecnie otrzymuję, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 50%, czy tak jest prawidłowo? Może przysługuje mi 100% dodatek za przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, jak i w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Dla opisanej sytuacji istotna jest treść art. 1511 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

„§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

§ 2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§ 3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§ 4. W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych”.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest zróżnicowane zależnie od tego, kiedy praca była świadczona. Gdy praca w godzinach nadliczbowych przypadała w nocy, w niedziele i święta, niebędące dla pracownika „normalnymi” dniami pracy, dodatkowe wynagrodzenie wynosi 100%, zaś za pracę w godzinach nadliczbowych świadczoną w każdym innym dniu 50%. Z treści Pani pytania wynika, iż paca świadczona jest w dni Pani pracy, tylko że ponad obowiązujący pracownika system czasu pracy. Przekroczenie normy średniotygodniowej czasu pracy nastąpi tylko w przypadku pracy w dniu wolnym od pracy (musi to być praca wykonywana w dni harmonogramowo wolne) i to w granicach normy dobowej. Praca wykonywana ponad dobowy wymiar czasu pracy, a w systemie równoważnym ponad 8 godzin na dobę nawet w dniu harmonogramowo wolnym od pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy i nie jest uwzględniana przy obliczaniu normy średniotygodniowej czasu pracy. Ponieważ rozliczenia czasu pracy, mającego na celu ustalenie czy doszło do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, można dokonać dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, wypłata dodatku za nadgodziny wynikające z przekroczenia tej normy może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego i w tym znaczeniu długość okresu rozliczeniowego ma wpływ na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »