Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie wynagrodzenie za czas przestoju?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-03-03

Z powodu dość ciężkiej zimy jestem 2 miesiące na postojowym czy – jak to mój pracodawca określił – na „mrozowym” i otrzymałem 60% wynagrodzenia wyliczonego na podstawie stawki godzinowej. Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym etacie. Czy nie powinienem otrzymać 100% wynagrodzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomocne w rozstrzygnięciu Pana problemu będą dwa następujące przepisy Kodeksu pracy: art. 81 § 1 oraz § 4.

Pierwszy mówi o wynagrodzeniu, jakie należne jest pracownikowi w przypadku przestoju niezawinionego przez pracownika.

„Art. 81 § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów”.

Co to oznacza dla pracownika, który nie może wykonywać swojej pracy z powodów niezależnych i niezawinionych przez niego? Pracownik w takim przypadku (jeśli wina leży po stronie pracodawcy) ma prawo do całego wynagrodzenia, jeżeli wynagradzany jest w stawce miesięcznej w stałej wysokości, a jeżeli wynagradzany jest stawką godzinową, to jego wynagrodzenie za czas przestoju ustala się, mnożąc liczbę godzin, jakie powinien w czasie przestoju przepracować, razy stawkę godzinową. Liczba godzin, jaką należy przyjąć do obliczeń, powinna być zgodna z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.

Nieco inaczej jest w przypadku pracowników, których wynagrodzenie nie jest określone w stałej wysokości lub godzinowo, czyli dotyczy to np. zatrudnionych w systemie akordowym lub prowizyjnym. Takiemu pracownikowi należy wypłacić 60% wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia (dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie; w przypadku niepełnego etatu – proporcjonalnie do wymiaru tego etatu).

Doprecyzowaniem powyższego jest inny przepis Kodeksu pracy, odnoszący się do przestoju, który wynika z warunków pogodowych. Jest to art. 81 § 4. Zgodnie z jego treścią „wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3”.

Często wątpliwości budzi sformułowanie: „jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią”. Zapis ten każe szukać odpowiedzi na pytanie, czy pracownikowi należy się wynagrodzenie, w uregulowaniach wewnątrzzakładowych (regulamin wynagradzania, regulamin pracy itp.).

Reasumując: jeśli Pana praca, a raczej możliwość jej wykonywania, uzależniona jest od warunków pogodowych, to w dokumentach zakładu pracy należy szukać informacji, jak w takim przypadku ustalane jest wynagrodzenie pracownika i czy w ogóle wynagrodzenie za ten czas jest przewidziane. Jest to związane z tym, że pracodawcy nie powinno obciążać ryzyko związane z pogodą, na którą nie ma wpływu ani on, ani pracownik. Co innego sytuacje zawinione przez pracodawcę (np. zbyt mała ilość zamówień, zła jakość materiałów, niesprawne maszyny) – to są przypadki, w których w razie przestoju pracownik może domagać się wynagrodzenia zgodnie z art. 81 § 1 K.p., nawet w pełnej wysokości.

Najczęściej w regulaminach znajduje się odwołanie właśnie do art. 81 § 1 K.p. w przypadku przestoju związanego z warunkami atmosferycznymi – wówczas wynagrodzenie kształtuje się tak, jak zostało to podane powyżej.

Co istotne, warunkiem uzyskania wynagrodzenia jest pozostawanie pracownika w faktycznej dyspozycji pracodawcy oraz jego gotowość do świadczenia pracy przez czas przestoju. To oznacza, że nie może on w tym czasie siedzieć w domu lub wyjechać np. do rodziny – musi być gotowy do pracy i wykazać to, np. zgłaszając się codziennie na swoje stanowisko pracy i podpisując listę obecności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »