Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie wynagrodzenie za czas przestoju?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-03-03

Z powodu dość ciężkiej zimy jestem 2 miesiące na postojowym czy – jak to mój pracodawca określił – na „mrozowym” i otrzymałem 60% wynagrodzenia wyliczonego na podstawie stawki godzinowej. Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym etacie. Czy nie powinienem otrzymać 100% wynagrodzenia?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomocne w rozstrzygnięciu Pana problemu będą dwa następujące przepisy Kodeksu pracy: art. 81 § 1 oraz § 4.

Pierwszy mówi o wynagrodzeniu, jakie należne jest pracownikowi w przypadku przestoju niezawinionego przez pracownika.

„Art. 81 § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów”.

Co to oznacza dla pracownika, który nie może wykonywać swojej pracy z powodów niezależnych i niezawinionych przez niego? Pracownik w takim przypadku (jeśli wina leży po stronie pracodawcy) ma prawo do całego wynagrodzenia, jeżeli wynagradzany jest w stawce miesięcznej w stałej wysokości, a jeżeli wynagradzany jest stawką godzinową, to jego wynagrodzenie za czas przestoju ustala się, mnożąc liczbę godzin, jakie powinien w czasie przestoju przepracować, razy stawkę godzinową. Liczba godzin, jaką należy przyjąć do obliczeń, powinna być zgodna z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.

Nieco inaczej jest w przypadku pracowników, których wynagrodzenie nie jest określone w stałej wysokości lub godzinowo, czyli dotyczy to np. zatrudnionych w systemie akordowym lub prowizyjnym. Takiemu pracownikowi należy wypłacić 60% wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia (dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie; w przypadku niepełnego etatu – proporcjonalnie do wymiaru tego etatu).

Doprecyzowaniem powyższego jest inny przepis Kodeksu pracy, odnoszący się do przestoju, który wynika z warunków pogodowych. Jest to art. 81 § 4. Zgodnie z jego treścią „wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3”.

Często wątpliwości budzi sformułowanie: „jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią”. Zapis ten każe szukać odpowiedzi na pytanie, czy pracownikowi należy się wynagrodzenie, w uregulowaniach wewnątrzzakładowych (regulamin wynagradzania, regulamin pracy itp.).

Reasumując: jeśli Pana praca, a raczej możliwość jej wykonywania, uzależniona jest od warunków pogodowych, to w dokumentach zakładu pracy należy szukać informacji, jak w takim przypadku ustalane jest wynagrodzenie pracownika i czy w ogóle wynagrodzenie za ten czas jest przewidziane. Jest to związane z tym, że pracodawcy nie powinno obciążać ryzyko związane z pogodą, na którą nie ma wpływu ani on, ani pracownik. Co innego sytuacje zawinione przez pracodawcę (np. zbyt mała ilość zamówień, zła jakość materiałów, niesprawne maszyny) – to są przypadki, w których w razie przestoju pracownik może domagać się wynagrodzenia zgodnie z art. 81 § 1 K.p., nawet w pełnej wysokości.

Najczęściej w regulaminach znajduje się odwołanie właśnie do art. 81 § 1 K.p. w przypadku przestoju związanego z warunkami atmosferycznymi – wówczas wynagrodzenie kształtuje się tak, jak zostało to podane powyżej.

Co istotne, warunkiem uzyskania wynagrodzenia jest pozostawanie pracownika w faktycznej dyspozycji pracodawcy oraz jego gotowość do świadczenia pracy przez czas przestoju. To oznacza, że nie może on w tym czasie siedzieć w domu lub wyjechać np. do rodziny – musi być gotowy do pracy i wykazać to, np. zgłaszając się codziennie na swoje stanowisko pracy i podpisując listę obecności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wypłata zawyżonego wynagrodzenia

W jaki sposób odzyskać nienależnie wypłacone pracownikowi wynagrodzenie? Pracownik dostał przez przypadek więcej niż powinien. Czy jest jakaś podstawa...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »