Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

• Autor: Katarzyna Siwiec

Otrzymałem karę nagany, którą przyjąłem i podpisałem. Za przewinienia szef odwołał mi premie uznaniowe oraz wynikowe i wysłał na urlop wypoczynkowy. W przedostatnim dniu urlopu wezwał mnie na rozmowę. Wręczył mi wypowiedzenie dyscyplinarne z art. 52, jako przyczynę podając wszystkie przewinienia z kary nagany oraz dodatkowo: przyjmowanie pieniędzy, działanie na szkodę firmy, przebywanie na zakładzie po spożyciu alkoholu. Te oskarżenia są nieprawdziwe. Prosiłem pracodawcę o konfrontację, wyjaśnienia, skąd ma takie informacje, ale nie otrzymałem żadnych konkretów. Nic więc nie podpisałem. Od wczoraj przebywam na L-4. Zwolnienie ma być wysłane pocztą. Poinformowano mnie, że wypowiedzenie biegnie od dnia, kiedy mi je wręczono. Chciałbym się dowiedzieć, jak mam się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym i nie zostać bez świadczeń. Czy świadczenia chorobowe będą wstrzymane od daty zwolnienia dyscyplinarnego? Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych w przypadku podpisania porozumienia stron?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji może się Pan bronić jedynie poprzez powództwo o przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie, nie ma innego wyjścia. Jak wynika z ukształtowanego w tej materii orzecznictwa, czego przykładem jest chociażby uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r., I PKN 5/98 rozwiązanie umowy o pracę jest skuteczne, choćby naruszało prawo. Można je podważyć wyłącznie w drodze odpowiedniego powództwa, przy zamkniętym katalogu roszczeń. Jeżeli pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę, nie wnosi żadnego z roszczeń określonych w art. 56 Kodeksu pracy (K.p.), to rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 jest skuteczne. Skoro więc powód nie żądał ani przywrócenia do pracy, ani odszkodowania określonego w art. 56 K.p., to rozwiązanie z nim umowy o pracę nie zostało skuteczne zakwestionowane.

Z kolei wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1995 r., I PRN 2/95 stanowi, iż oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił (art. 61 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Odmowa przyjęcia pisma (bo spodziewam się, że dotyczy ono natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę) nie ma żadnego wpływu na rozwiązanie umowy i nie opóźnia terminu jej rozwiązania. W ocenie sądu skuteczne jest każde przekazane pracownikowi oświadczenia zakładu pracy, chociażby było niedostatecznie uzasadnione i chociażby naruszało przepisy dotyczące rozwiązywania umów o pracę.

Tak więc rzeczywiście rozwiązanie umowy o pracę miało miejsce w dniu wręczenia, mimo że odmówił Pan jego przyjęcia, i od tego dnia biegnie 14-dniowy termin na odwołanie się do sądu pracy, tylko bowiem w tym trybie może Pan kwestionować jego skuteczność, jeśli się Pan nie odwoła, pozostanie Pan ze świadectwem pracy, w którym wpisany będzie art. 52 K.p. jako przyczyna rozwiązania.

To, że przebywał Pan na zwolnieniu lekarskim, nie ma też żadnego znaczenia, bo zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dotyczy to zatem tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy w trybie art. 52 K.p.

Zatem pismo pracodawcy proszę odebrać i odwołać się ewentualnie do sądu pracy. Wówczas to pracodawca będzie musiał udowodnić, że podstawa rozwiązania stosunku pracy rzeczywiście miało miejsce.

Pyta Pan, czy w tej sytuacji należą się Panu świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Te kwestie akurat reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 6. 1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego – a jeśli jest Pan chory, więc zachorował Pan w czasie trwania stosunku pracy, czyli trwania ubezpieczenia chorobowego. Zawsze gdy choroba rozpoczyna się w trakcie trwania umowy o pracę i bez przerwy trwa bezpośrednio po zakończeniu umowy – zwolnienie, które jest wystawione jeszcze za okres zatrudnienia pracownik dostarcza pracodawcy, a następne – przypadające na okres po ustaniu zatrudnienia, przekazuje do swojego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proszę uświadomić pracodawcę w tej kwestii.

Na marginesie też dodam, że zgodnie z art. 7 ustawy zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ostatnie pytanie dotyczy zasiłku dla bezrobotnych w przypadku podpisania porozumienia stron. Porozumienie stron jest sposobem zakończenia stosunku pracy jak każdy inny, ważne czy jest Pan chory, czy też nie, natomiast prawo do zasiłku dla bezrobotnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w art. 75 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy stanowi, że prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który m.in.: w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jak również w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info