Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

• Autor: Katarzyna Siwiec

Byłam zatrudniona w firmie na umowę o pracę. Firma zalega mi z wynagrodzeniem za 5 miesięcy. Obecnie toczy się postępowanie upadłościowe. Syndyk nie uwzględnił mojego wynagrodzenia na liście wierzytelności, bo – jak twierdzi – nie ma list płac. Proszę o poradę, jak mogę odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem Pani podlega rozwiązaniu – w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym – na gruncie przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Przepis art. 256 ust. 1 tej ustawy stanowi, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Pani jest dokładnie w tej drugiej sytuacji, tj. odmowy uznania zgłoszonej przez Panią wierzytelności za wspomniane 5 miesięcy. Jak bowiem wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 kwietnia 2011 roku, sygn. akt I PK 188/10 (dodam, że wyrok ten także dotyczył wynagrodzenia za pracę w upadłej spółce) odmowa syndyka umieszczenia wierzytelności pieniężnej na liście wierzytelności jest odmową uznania wierzytelności, ale nie rodzi sama przez się dla wierzyciela uprawnienia do dochodzenia na podstawie art. 1821 § 2 K.p.c. zapłaty tej wierzytelności od syndyka w trybie procesowym. Na gruncie przepisów ustawy z 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze wierzyciel powinien nadal domagać się umieszczenia jego wierzytelności na liście wierzytelności poprzez złożenie sprzeciwu do sporządzonej listy (w przypadku odmowy uznania – sprzeciwu od tej odmowy), a następnie poprzez wniesienie zażalenia na postanowienie sędziego komisarza.

Zgodnie natomiast z art. 257 ustawy – sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia-komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. W terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu można wnieść go ponownie. Jeżeli sprzeciw nie zawiera braków, wywołuje skutki od dnia wniesienia odrzuconego sprzeciwu.

Koniecznie proszę poprzeć swój sprzeciw dowodami, którymi może być wszystko, co tylko Pani ma, a co świadczyło o wykonywaniu pracy na umowę: oświadczenia świadków –współpracowników na piśmie, listy płac, listy obecności, polecenia pisemne pracodawcy itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info