Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak obliczyć składki za pracownika na zasiłku chorobowym

Autor: Dorota Kriger

Jak powinnam obliczyć składki dla osoby współpracującej, która przebywała na chorobowym przez 8 dni? Proszę o jakąś podstawę prawną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jak obliczyć składki za pracownika na zasiłku chorobowym

Osoba współpracująca na chorobowym a składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących podlega odpowiedniemu zmniejszeniu za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy trwająca przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Oznacza to, że jeśli osoba współpracująca jest uprawniona do zasiłku chorobowego, to podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powinna być proporcjonalnie zmniejszona. Podstawę wymiaru składek zmniejsza się w sposób następujący:

  • kwotę najniższej podstawy wymiaru składek (zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i pomnożyć (dokładnie w takiej postaci, jaka została otrzymana po podzieleniu – bez zaokrąglenia) przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom;
  • po przemnożeniu należy dokonać zaokrąglenia ustalonej podstawy wymiaru składek do pełnych groszy – do trzeciego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami: końcówkę uzyskanej kwoty równą lub wyższą od 0,50 groszy należy zaokrąglić w górę, a w dół – końcówkę niższą od 0,50 groszy.

Obliczenie kwoty składek na ubezpieczenia społeczne

Składki należy obliczyć na podstawie wyżej ustalonej podstawy oraz podanych niżej stóp procentowych:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenia rentowe – 6% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie wypadkowe – od 0,67% do 3,33%.

Obliczone kwoty składek na ubezpieczenia społeczne podlegają zaokrągleniu według zasad wcześniej przywołanych.

Powyższe zasady nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne, która jest niepodzielna. Składka ta nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu i należy ją wpłacić w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info