Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie utracić renty rodzinnej?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-01-26

Dostaję rentę rodzinną po zmarłym ojcu, również pracuję. Wiem, że nie mogę przekroczyć progu 2088 zł, by nie stracić renty. Ale czy ten próg to mój dochód faktyczny, czy dochód brutto? Czy tej kwoty nie mogę przekroczyć w żadnym miesiącu, czy tylko moja średnia miesięcznych zarobków nie może być od niej wyższa? Czy gdy zostanie mi odebrana renta, to będę musiała ją też zwrócić za wcześniejsze miesiące?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczeniobiorca powinien, podejmując pracę, zawiadomić organ rentowy o ustalonym z pracodawcą wynagrodzeniu brutto, oświadczając m.in., czy dochód spowoduje zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia. ZUS na podstawie oświadczenia złożonego przez świadczeniobiorcę (Oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73) dokona przeliczenia wypłacanego świadczenia i wypłacać je będzie w nowych kwotach lub zawiesi prawo do świadczenia do czasu złożenia nowego oświadczenia.

Progi, które mają wpływ na zmniejszenie bądź zawieszenie renty rodzinnej, to odpowiednio 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS. Informacje na temat wysokości kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów znaleźć można na stronach internetowych GUS, ZUS i innych. Od grudnia 2009 kwota równa 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 2179,70 zł, a kwota równa 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 4048,10 zł.

Jeśli Pani dochód (w kwocie brutto) nie przekracza kwoty równej 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to otrzymywane wynagrodzenie nie wpłynie na wysokość świadczenia i rentę będzie otrzymywać Pani w pełnej wysokości. Prawo do renty zostaje zawieszone dopiero po przekroczeniu kwoty wynagrodzenia (brutto) równej 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Kwota wynagrodzenia pomiędzy 70% a 130% spowoduje, że świadczenie ulegnie zmniejszeniu zgodnie z zasadami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

Otrzymywane wynagrodzenie (zmiana jego wysokości) nie wpływa natychmiast na wypłacane świadczenie (np. w miesiącu następnym po miesiącu, w którym wynagrodzenie przekroczyło próg 70% lub 130%), gdyż rozliczenie świadczeń następuje dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego na podstawie zaświadczenia o przychodach uzyskanych w minionym roku, przedłożonego przez świadczeniobiorcę w terminie do końca lutego roku następnego. W trakcie roku wpływ ma jedynie podjęcie dodatkowego zatrudnienia i złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Zaświadczenie o uzyskanych przychodach najlepiej jest przedłożyć w dwóch formach, tj. o wynagrodzeniu z każdego miesiąca oraz o łącznej kwocie wynagrodzeń uzyskanych w minionym roku. Po rozliczeniu przychodów ZUS ustali, czy renta rodzinna przysługiwała w pełnej wysokości, czy też powinna była być zmniejszona lub całkiem zawieszona.

Rozliczenie roczne jest działaniem kontrolnym, potwierdzającym zasadność wcześniejszego zmniejszenia bądź zawieszenia wypłaty świadczenia, którego dokonał organ rentowy na podstawie złożonego przez świadczeniobiorcę oświadczenia w momencie podejmowania przez niego pracy zarobkowej.

Jeśli otrzymane wynagrodzenia spowodują, że prawo do renty po dokonaniu rozliczenia rocznego zostanie zawieszone i konieczny będzie zwrot nienależnie pobranych świadczeń, to świadczeniobiorca będzie mógł zwrócić nienależnie pobrane świadczenia, przekazując na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego kwotę równą kwocie tego przekroczenia, pomniejszoną o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy, w wyznaczonym przez organ rentowy terminie jej zwrotu.

Należy wiedzieć, że nie każdy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej. Na wartość wypłacanego świadczenia wpływ ma tylko ten przychód, który został osiągnięty z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. z 1992 r. Nr 58, poz. 290 z późn. zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »