Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-01-03

Wniosek o upadłość firmy, w której pracuję, został złożony prawdopodobnie w styczniu.  W tej chwili trwa wycena majątku firmy przez biegłego. Proces ten ma potrwać około trzech miesięcy. W lutym podpisaliśmy współpracę z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skutkiem czego w marcu otrzymaliśmy wynagrodzenie w wysokości 1200 zł netto z funduszu. W kwietniu nie otrzymaliśmy wynagrodzenia, w maju nie otrzymamy itd. Chcę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony i podjąć pracę w innej firmie bądź założyć działalność gospodarczą, ponieważ muszę utrzymać rodzinę. W jaki sposób rozwiązać umowę, zachowując prawo do wypłaty zaległych wynagrodzeń i odpraw oraz prawo do ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych czy funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Zgodnie z Kodeksem pracy do szczególnych obowiązków pracodawcy należy terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia swoim pracownikom (art. 94).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku, kiedy pracodawca nie wypłaca w wyznaczonym czasie pensji, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Dodatkowo takie rozwiązanie umowy nie ma wpływu na uprawnienie pracownika do wypłaty zaległego wynagrodzenia z FGŚP. Pracodawca wypłaty wynagrodzenia za pracę powinien dokonać, co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1). Pracodawca, który wynagrodzenia nie wypłaca, dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11). W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.) w przypadku niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze smrodków FGŚP. I tak pracownik może otrzymać z funduszu wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas urlopu wypoczynkowego czy innej usprawiedliwionej nieobecności i innych.

Czy o wypłatę niezaspokojonych roszczeń może się ubiegać także pracownik, który rozwiązał umowę o pracę np. bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (czyli przykładowo gdy przestał wypłacać wynagrodzenie)? Art. 11 ustawy stwierdza, że w razie niewypłacalności pracodawcy są zaspakajane roszczenia nie tylko pracowników, ale także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Pracownik może otrzymać zaległe wynagrodzenie jedynie za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuży niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie tego stosunku przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. O wypłatę zaległego wynagrodzenia może wystąpić m.in. sam zainteresowany poprzez złożenie stosownego wniosku kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek taki można składać dopiero, gdy pracodawca stanie się niewypłacalny (czyli np. dopiero po ogłoszeniu upadłości firmy przez sąd).

Słowem – ma Pan prawo w obecnej sytuacji do rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy, czyli bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji zachowa Pan prawo do wynagrodzenia wypłacanego z funduszu, ale odprawy już się Panu nie będą należały.

Na mocy komentowanego przepisu pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków, ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

g) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,

h) był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”.

Ponadto prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej jeżeli okres jej odbywania wynosił 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55, nabywa prawo do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »