Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-01-03

Wniosek o upadłość firmy, w której pracuję, został złożony prawdopodobnie w styczniu.  W tej chwili trwa wycena majątku firmy przez biegłego. Proces ten ma potrwać około trzech miesięcy. W lutym podpisaliśmy współpracę z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skutkiem czego w marcu otrzymaliśmy wynagrodzenie w wysokości 1200 zł netto z funduszu. W kwietniu nie otrzymaliśmy wynagrodzenia, w maju nie otrzymamy itd. Chcę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony i podjąć pracę w innej firmie bądź założyć działalność gospodarczą, ponieważ muszę utrzymać rodzinę. W jaki sposób rozwiązać umowę, zachowując prawo do wypłaty zaległych wynagrodzeń i odpraw oraz prawo do ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych czy funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem pracy do szczególnych obowiązków pracodawcy należy terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia swoim pracownikom (art. 94).

W przypadku, kiedy pracodawca nie wypłaca w wyznaczonym czasie pensji, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Dodatkowo takie rozwiązanie umowy nie ma wpływu na uprawnienie pracownika do wypłaty zaległego wynagrodzenia z FGŚP. Pracodawca wypłaty wynagrodzenia za pracę powinien dokonać, co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1). Pracodawca, który wynagrodzenia nie wypłaca, dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11). W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.) w przypadku niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze smrodków FGŚP. I tak pracownik może otrzymać z funduszu wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas urlopu wypoczynkowego czy innej usprawiedliwionej nieobecności i innych.

Czy o wypłatę niezaspokojonych roszczeń może się ubiegać także pracownik, który rozwiązał umowę o pracę np. bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (czyli przykładowo gdy przestał wypłacać wynagrodzenie)? Art. 11 ustawy stwierdza, że w razie niewypłacalności pracodawcy są zaspakajane roszczenia nie tylko pracowników, ale także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Pracownik może otrzymać zaległe wynagrodzenie jedynie za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuży niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie tego stosunku przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. O wypłatę zaległego wynagrodzenia może wystąpić m.in. sam zainteresowany poprzez złożenie stosownego wniosku kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek taki można składać dopiero, gdy pracodawca stanie się niewypłacalny (czyli np. dopiero po ogłoszeniu upadłości firmy przez sąd).

Słowem – ma Pan prawo w obecnej sytuacji do rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy, czyli bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji zachowa Pan prawo do wynagrodzenia wypłacanego z funduszu, ale odprawy już się Panu nie będą należały.

Na mocy komentowanego przepisu pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków, ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

g) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,

h) był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”.

Ponadto prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej jeżeli okres jej odbywania wynosił 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55, nabywa prawo do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Pracownik pod wpływem alkoholu i rozwiązanie umowy o pracę

Przełożony stwierdził, że jestem pod wpływem alkoholu, i dał mi wybór: albo piszę prośbę o rozwiązanie umowy z dniem jutrzejszym, albo wzywa policję i...

 

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawczy art. 55 K.p., jeżeli pracodawca spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia za luty? Wcześniej też były...

 

Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem świadczenia pracy

Jak wygląda strona prawna rozwiązania umowy o pracę na okres próbny 3–miesięczny, jeżeli umowa została podpisana wcześniej niż data rozpoczęcia pracy?...

 

Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę

Tydzień temu sąd ogłosił upadłość firmy, w której pracuję już od ponad 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku...

 

Brak skierowania pracownika na badania wstępne

Czy brak skierowania pracownika na badania wstępne może być traktowany jako ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy i uzasadniać rozwiązanie umowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »