Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-09-07

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta 02.10.2017 r. z adnotacją w „innych warunkach zatrudnienia”: okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące (art. 36 § 1 K.p.)”. Wypowiadając umowę o pracę do końca września 2020 według Kodeksu pracy wychodzi okres wypowiedzenia 1 miesiąc (mniej niż 3 lata zatrudnienia). Jak liczyć okres wypowiedzenia, czy opierając się na zapisie w umowie, czy zgodnie z Kodeksem pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?

Długość okresu wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, ze zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Kodeks pracy przewiduje w art. 36 § 5 możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia, jednak dotyczy ona wyłącznie pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wówczas strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia zamiast dwa tygodnie lub miesiąc wynosić będzie odpowiednio miesiąc lub trzy miesiące. Poza wskazanym wyżej wyjątkiem przepisy nie odpowiadają wprost na pytanie o prawną dopuszczalność umownego przedłużenia ustawowych okresów wypowiedzenia.

Umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia

Jakkolwiek kwestia ta budzi niekiedy spory w doktrynie prawa pracy, w szczególności wśród zwolenników poglądu o dwustronnie bezwzględnie obowiązującym i tym samym „sztywnym” charakterze okresu wypowiedzenia, analiza poglądów prezentowanych w tej materii przez SN po 1990 r. skłania jednak do wniosku, że umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia uznać trzeba – pod pewnymi warunkami – za dopuszczalne.

Ustalenia mniej lub bardziej korzystne dla pracownika

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest określona w art. 18 § 1 Kodeksu pracy wzajemna relacja postanowień umów o pracę oraz przepisów prawa pracy: postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów i aktów, o których mowa powyżej, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, są nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Zwolennicy poglądu o dopuszczalności ustalenia przez strony stosunku pracy dłuższych okresów wypowiedzenia niż ustawowe wskazują, że tego rodzaju klauzulę umowną – zwłaszcza w dobie znacznego bezrobocia i kryzysu gospodarczego – uznać należy jako korzystniejszą dla pracownika niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, gdyż gwarantuje mu większą stabilizację zatrudnienia.

W podobnym kierunku wypowiada się SN, który uchwałą z dnia 9 listopada 1994 r. (sygn. akt I PZP 46/94), zapoczątkował utrwaloną obecnie linię orzeczniczą dopuszczającą – z pewnymi zastrzeżeniami – umowne przedłużanie okresów wypowiedzenia. W przywołanej uchwale SN ocenił za zgodne z art. 18 § 2 zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że przepis ustanawiający długość okresów wypowiedzenia sformułowany jest wprawdzie w sposób kategoryczny, ale nie oznacza to jednak, że na jego tle wykluczone jest stosowanie reguły uprzywilejowania pracownika Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że z punktu widzenia tej reguły jest istotne, czy wymaganie zachowania dłuższego (przedłużonego) okresu wypowiedzenia ma obowiązywać tylko pracodawcę, tylko pracownika, czy też obie strony stosunku pracy. Jeśli bowiem wypowiedzenia dokonuje zakład pracy, w typowej sytuacji oznacza to, że rozwiązanie stosunku pracy następuje wbrew woli pracownika i że wobec tego dłuższy okres wypowiedzenia jest z reguły dla niego korzystniejszy.

Okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony

Należy mieć przy tym na uwadze, że stosowanie zasady z art. 18 w kontekście regulacji dotyczących okresów wypowiedzenia należy do sfery oceny faktów, zależnej przede wszystkim od oceny sytuacji panującej na rynku pracy. Zdaniem SN, o ile w warunkach stabilności, pewności i pełnego zatrudnienia można sensownie stawiać pytanie, czy przedłużenie okresu wypowiedzenia leży w interesie pracownika, o tyle w warunkach bezrobocia z reguły dłuższy od ustawowego okres wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę uznać trzeba za korzystniejszy dla zatrudnionego.

Ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres jej wypowiedzenia dla pracownika musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności całokształtu regulacji umownych, w sposób zobiektywizowany, uwzględniający warunki z chwili zawarcia umowy oraz „bilans korzyści i strat” dla pracownika.

W mojej opinii o ile teraz przy zawieraniu umowy (z uwagi na kryzys koronawirusowy) dłuższy okres wypowiedzenia byłby korzystniejszy dla pracownika, o tyle w 2017 r. takie rozwiązanie wcale bardziej korzystne nie było. Dlatego uważam, że obowiązuje Panią miesięczny okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Treść świadectwa pracy

Jestem pracodawcą, moja firma jest malutka i zatrudniam dwie osoby. Jedna osoba jest zatrudniona na stałe a druga na czas określony. Wkrótce dobiegnie ona do...

 

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

Jeżeli wypłatę pensji otrzymałem 3 dni później, to czy mogę rozwiązać umowę z pracodawcą z jego winy (jako ciężkie naruszenie jego obowiązków)?...

 

Operacja podczas okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron, okres wypowiedzenia został skrócony do 2 miesięcy. W tym czasie okazało się, że będę mieć operację...

 

Odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

Wczoraj rozwiązałam umowę o pracę z art. 55 § 1 1 K.p. W firmie byłam zatrudniona ponad 10 lat na czas nieokreślony. Czy należy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »