Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inspektor ds. bhp

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-09-09

Spółka zatrudniająca 300 pracowników powierza funkcję służby bhp dwóm pracownikom z odpowiednimi kompetencjami, ale na zasadzie umowy-zlecenia. Czy taki stan jest zgodny z prawem? Czy powinno to być zatrudnienie na podstawie umowy o pracę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą BHP”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników, powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 23711 Kodeksu pracy).

Jak z tego wynika, powierzenie innemu pracownikowi funkcji związanej z wykonywaniem zadań służby bhp może nastąpić tylko w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników. Jednak z pierwszej części przepisu wcale nie wynika, w jakiej formie pracodawca ma zapewnić istnienie służby BHP („tworzy się służbę”). Pewne wyjaśnienie może dać przepis § 2 cytowanego przepisu, który stanowi, że: „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.

Z analizy obu cytowanych przepisów wynika, że w służbie powinni być pracownicy, wyjątkiem jest zatrudnienie specjalistów spoza zakładu pracy (na przykład na zlecenie). Zgodnie z art. 2, zawierającym prawną definicję pracownika (bowiem w znaczeniu potocznym pracownikiem jest każdy wykonujący pracę), pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Skoro ten sam kodeks w art. 23711 posługuje się pojęciem pracownika, stanowiąc, że: „ w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań”, to znaczy, że ustawodawca miał na myśli osoby, o których mowa w art. 2 K.p.

Zatem należy przyjąć, że pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników musi utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniając w niej pracowników. Nie może powierzyć zadań służby pracownikowi na podstawie zlecenia.

W tym zresztą kierunku zmierza orzecznictwo sądowe. W wyroku z dnia 10 marca 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 23/2011) wyjaśnił:

„Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników ma obowiązek utworzyć służbę bhp i nie może powierzyć wykonywania zadań tej służby ani pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy ani też specjalistom spoza zakładu pracy, o ile nie zajdzie okoliczność wskazana w art. 237 [11] § 2, a mianowicie niemożność zatrudnienia kompetentnych pracowników”.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że: „Treść przepisu art. 237[11] § 1 kodeksu pracy nakazuje pracodawcy zatrudniającemu więcej niż 100 pracowników utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W orzecznictwie podkreśla się, że w tym przypadku chodzi o obowiązek utworzenia specjalnej jednostki wewnętrznej w strukturze pracodawcy”( wyrok z 9 listopada 2011 roku , sygn. akt I OSK 529/2011).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym przeszedł szkolenie wstępne, stanowiskowe i okresowe bhp. Kierownik działu sporadycznie wyznacza tego pracownika...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »