Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Indywidualny plan działania z urzędu pracy a zwrot kosztów dojazdu

• Autor: Dorota Kriger

Dostałam z urzędu pracy pismo w sprawie zgłoszenia się na spotkanie dotyczące „indywidualnego opracowania planu działania”. Do UP mam 30 km, jestem osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Czy w związku z tym UP zwróci mi za dojazd tam i z powrotem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Indywidualny plan działania z urzędu pracy a zwrot kosztów dojazdu

Czym jest indywidualny plan działania którym urząd pracy obejmuje bezrobotnego?

„Indywidualny plan działania” to jeden z rodzajów pomocy dla osób bezrobotnych, wynikający z art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powiatowy urząd pracy przygotowuje dla bezrobotnego lub poszukującego pracy indywidualny plan działania, który ma pomóc podjąć odpowiednią pracę przez bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Indywidualny plan działania jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

  • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;
  • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego w celu poszukiwania pracy;
  • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
  • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
  • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Kiedy urząd pracy jest zobowiązany przygotować bezrobotnemu indywidualny plan działania?

Przygotowanie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego jest obowiązkowe w przypadku nieprzerwanego pozostawania bezrobotnego w rejestrze bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji i musi zostać zakończone nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji.

W indywidualnym planie działania istotne jest połączenie działań urzędu pracy w ramach procesu doradczego i procesu decyzyjnego oraz aktywności osoby bezrobotnej w celu rozwiązania jej problemu zawodowego i uzyskania stałego lub tymczasowego zatrudnienia.

Czy urząd pracy jest zobowiązany do sfinansowania kosztów dojazdu bezrobotnego na spotkanie związane z opracowaniem indywidualnego planu działania?

Niestety w ustawie nie przewidziano możliwości sfinansowania kosztów, takich jak koszt dojazdu do urzędu pracy na spotkanie związane z opracowaniem indywidualnego planu działania. Koszty dojazdów mogą być za to uwzględnione w poszczególnych działaniach wynikających z indywidualnego planu, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy. Na podstawie tego przepisu możliwy jest m.in. zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu przez okres odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki, tzn.:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info