Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie szukać dowodów pracy w kółku rolniczym

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-12-04

W latach 1971–1974 pracowałam w kółku rolniczym. Gdzie szukać dowodów na tę pracę? A archiwach nie mogę tego znaleźć, jestem odsyłana z miejsca na miejsce. Książeczka ubezpieczeniowa zaginęła. Mam tylko umowę o pracę i zeznania świadków. ZUS ciągle odmawia przyznania emerytury. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Priorytet w tego rodzaju sprawach stanowi oczywiście dokumentacja, ale jeśli jej nie ma, może Pani bez przeszkód dokumentować swoją pracę, powołując się na zeznania świadków. ZUS zapewne emerytury Pani odmówi, ale jeśli Pani odwoła się od tej decyzji do sądu, sąd będzie ustalał przesłuchując świadków, czy rzeczywiście Pani w tym okresie pracowała w pełnym etacie.

Dodam, że tak niestety zdarza się w praktyce bardzo często, bo wiele dokumentacji pracowniczej się nie zachowało albo są błędy w świadectwach pracy.

Generalnie tryb postępowania w sprawach emerytalnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Aby pełniej wyjaśnić Pani niuanse, zacznę od tego, że w myśl np. § 21 ust. 1 tego rozporządzenia „środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia”.

Rozporządzenie nie wspomina oczywiście o świadkach, ale dotyczy ono tylko ZUS, a nie sądu. Aby nie być gołosłowną, zacytuję Pani poniżej wyrok Sądu Apelacyjnego, w którego myśl „zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412), środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Niemniej jednak przepisy rozporządzenia regulującego postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe przed organem rentowym, zawierające ograniczenia dowodowe, nie mają zastosowania w postępowaniu sądowym, opartym na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Dopuszczalnym jest, więc ustalenie wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego w oparciu o dowody zastępcze, w tym o właściwie udokumentowane wynagrodzenie współpracownika, zajmującego tożsame stanowisko pracy” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt III AUa 1768/12).

Tak wiec pomimo że wysokość wynagrodzenia można dokumentować tylko przy pomocy przysłowiowego papierka przed ZUS, przed sądem może je Pani też udokumentować zeznaniami świadków. To samo odnosi się do okresów samego zatrudnienia, przepis § 22 rozporządzenia:

„1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

1)  legitymacja ubezpieczeniowa;

2)  legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

2. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres.

§ 24. Środkiem dowodowym stwierdzającym okresy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, mogą być zeznania świadków. W tym przypadku przepisu § 25 ust. 3 nie stosuje się 2 – chodzi to o następujące okresy: przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia oraz przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia)”.

Innych przepisów rozporządzenie już nie zawiera, ustawa też nie. Aczkolwiek sąd ma prawo ustalić stan rzeczy wszelkimi dowodami. Potwierdzeniem powyższego niech będą 2 poniższe orzeczenia sądów:

„Zakład pracy wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji, natomiast w sądowym postępowaniu odwoławczym możliwe jest ustalenie tych okresów także w oparciu o inne dowody” – uchwała SN z 21 września 1984 r., sygn. akt III UZP 48/84, niepublikowana.

„W postępowaniu sądowym, toczącym się z odwołania ubezpieczonego od decyzji organu rentowego, dopuszczalne jest jednak przeprowadzenie wszelkich dowodów dla wykazania okoliczności mających wpływ na prawo skarżącego do świadczenia, i to zarówno wtedy, gdy pracodawca wystawił świadectwo pracy, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje jego treść, jak i wówczas, gdy dokument taki z żadnych przyczyn nie może być sporządzony” – Wyrok Sądu Apelacyjnego Katowicach z 14 grudnia 2004 r., sygn. akt III AUa 2474/03.

Jeśli zatem ZUS odmówi, proszę koniecznie odwołać się do sądu, wskazując świadków i powołując argumenty jak wyżej, a sąd zapewne przyzna Pani świadczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wyrobienie paszportu na polecenie pracodawcy

Czy przysługuje mi zwrot poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem paszportu? Dodam, że paszport, który ma posłużyć do wyjazdu służbowego, wyrobiłem na...

 

Przerwanie stażu i zwrot kosztów

„Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd”. Co to znaczy koszty poniesione...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »