Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą odcisku palca

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-07-01

Chcę wprowadzić ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą odcisku palca pracownika. Czy to legalne? Czy mogą Państwo zredagować porozumienie między mną a pracownikiem, z którego będzie wynikać, że pracownik wyraża zgodę na rejestrację czasu pracy w taki sposób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. imiona rodziców,
  3. datę urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  5. wykształcenie,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa wyżej, także:

  1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  2. numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Wprowadzenie do regulaminu możliwości ewidencjonowania czasu pracy odciskami palców jest niezgodne z prawem. Nawet pisemna zgoda pracownika nie uchyla bezprawności takiego działania.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych biometrycznych pracowników przez pracodawcę budzi bardzo duże wątpliwości. W ostatnich latach wykształciła się linia orzecznicza, która kategorycznie podchodzi do wykorzystywania danych biometrycznych, w szczególności odcisków palców, w celu kontroli czasu pracy, nawet jeżeli wykorzystywane są one za pisemną zgodą pracownika.

W wyroku z 1 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ustawodawca ograniczył przepisem art. 221 Kodeksu pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika. Uznanie faktu wyrażenia zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jako okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, stanowiłoby obejście tego przepisu.

Możliwość wykorzystywania danych biometrycznych pracowników w celu rejestrowania czasu pracy za ich zgodą jest również kwestionowana ze względu na naruszenie zasady adekwatności wyrażonej w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z tym przepisem administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz jest zobowiązany do tego, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

W wyroku z 1 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ryzyko naruszenia swobód i fundamentalnych praw obywatelskich musi być proporcjonalne do celu, któremu służy.

Skoro zasada proporcjonalności wyrażona w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych jest głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych biometrycznych, to stwierdzić należy, że wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania. Podobne stanowisko NSA zaprezentował w wyroku z 6 września 2011 r.

Dodatkowo informacje biometryczne należy zaliczyć do tzw. danych wrażliwych, których przetwarzanie podlega rygorom ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych wrażliwych dopuszczalne jest tylko na podstawie odrębnych przepisów ustaw szczególnych, niezależnie od tego, czy osoba, której dane są przetwarzane, wyrazi na to zgodę.

Zgoda pracownika w wypadku danych wrażliwych nie uchyla więc bezprawności przetwarzania tych danych bez podstawy prawnej.

Wobec powyższego mogę Panu przygotować takie porozumienie z pracownikiem, pragnę jednak po raz kolejny podkreślić, że ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą odcisków palców będzie niezgodne z prawem i mimo zgody pracownika – bezprawne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

System równoważnego czasu pracy

Podpisaliśmy z pewną osobą umowę o pracę (pełny etat) i porozumienie o zastosowaniu indywidualnego czasu pracy w systemie równoważnym. Okres rozliczeniowy...

 

Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu osobowego do celów prywatnych

Pracuję w firmie na umowę o pracę. Otrzymuję miesięczny ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Czy za dni,...

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Co czwarta niedziela wolna od pracy

Czy pracując na cały etat od niedzieli do piątku, przysługuje mi jedna wolna niedziela w miesiącu?

 

Ograniczanie etatu nauczycielowi a praca drugiego na dwa etaty

Jestem nauczycielem z 27-letnim stażem pracy zatrudnionym z mianowania na czas nieokreślony. Moja młodsza koleżanka jest zatrudniona na takiej samej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »