Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekwiwalent pieniężny za zaległy urlop

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-03-01

Chcę rozwiązać umowę o pracę, na podstawie której pracuję od 4,5 roku. Podczas pracy w tym okresie nie korzystałem z przysługującego mi urlopu. Za jaki okres wstecz mogę wyegzekwować ekwiwalent pieniężny za ten urlop?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo”. Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w tym terminie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika, to zgodnie z art. 168 K.p. urlop ten traktuje się jako zaległy i pracownik powinien wykorzystać go najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Zasada ta dotyczy jednak tylko urlopu zaległego za rok 2011, zaś do wszystkich wcześniejszych urlopów zaległych, czyli za rok 2010 i wcześniejsze, nadal zastosowanie ma poprzednia treść art. 168 K.p., zgodnie z którym pracownik powinien wykorzystać urlopu do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który należy się urlop. Wynika tak ze stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z 16 grudnia 2011 r. w sprawie wykorzystania dawnych urlopów zaległych do końca września 2012 r. (sygn. akt GNP-364-4560-63-1/11/PE/RP), zgodnie z którym urlopy np. za rok 2009 lub 2010 powinny być udzielone na starych zasadach według poprzednio obowiązującego art. 168 K.p., czyli do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Zdarza się niejednokrotnie, że pracownik nie korzysta z urlopu przez dłuższy czas, np. ze względu na urlop bezpłatny, wychowawczy, chorobę, a w takim przypadku zalęgły urlop pozostaje do wykorzystania w latach kolejnych, przy czym czas na wykorzystanie zaległego urlopu podlega pewnym ograniczeniom. Zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Z wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 367/00, który doprecyzowuje kwestię przedawnienia prawa do urlopu zaległego wynika, że roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 K.p.), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 K.p.).

Ustalenie terminu wymagalności urlopu ma znaczący wpływ na moment przedawnienia prawa do urlopu za lata wcześniejsze.

Stosując wyżej przywołane przepisy oraz stanowisko GIP, przyjąć należy, iż do końca marca b.r. może domagać się Pan udzielenia urlopu wypoczynkowego najdalej za rok 2008. Jeśli nie chce stracić Pan prawa do urlopu za rok 2008, to najpóźniej do końca marca należy rozpocząć jego wykorzystywanie. Jeśli w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy urlop zaległy i bieżący w części lub w całości nie zostaną wykorzystane, to zgodnie z art. 171 §  K.p. pracodawca będzie zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny. W tym przypadku umowa musiałaby się rozwiązać przed końcem marca, aby nie stracił Pan prawa do ekwiwalentu za urlop z roku 2008. W stosunku do pozostałych lat, to jest do roku 2009 i późniejszych, prawo do urlopu jeszcze nie uległo przedawnieniu i za te lata może Pan urlop wykorzystać lub, w przypadku rozwiązania umowy, domagać się ekwiwalentu pieniężnego. Należy pamiętać o tym, że przedawnienie może być przerwane przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia – np. złożenie pozwu, a także przez uznanie roszczenia (art. 295 § 1 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Czy mogę przedłużyć urlop wychowawczy?

Jestem na urlopie wychowawczym. Moje dziecko ma 3 lata i za miesiąc idzie do przedszkola. Czy mogę przedłużyć urlop wychowawczy, bo ojciec dziecka pracuje...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »