Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyskryminacja nauczyciela podczas restrukturyzacji szkoły

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-24

Naszą szkołę dotknęła restrukturyzacja i konieczne jest łączenie klas. Dyrektor, aby dopełnić etaty innym nauczycielom, zabrał moje godziny – zarówno nadgodziny, jak i godziny z etatu. Posiadam stopień nauczyciela mianowanego od 7 lat, mam umowę na czas nieokreślony. Inni nauczyciele zwykle mają mianowanie. Czy dyrektor mógł tak postąpić? Czuję się dyskryminowana; dodam też, że jestem w ciąży.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani pytaniu widzę kilka wątków, którym należy się przyjrzeć. Po pierwsze – podstawa prawna Pani zatrudnienia.

Zgodnie z art. 10 ustawy Karta Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

3)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

4)  nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)  posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

6)  istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony”.

„Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1)  nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;

2)  w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5”.

Jeśli więc spełnia Pani warunki określone w art. 10, to Pani stosunek pracy powinien się przekształcić w stosunek pracy z mianowania (nie powinna Pani być dłużej zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony). Chyba że dotychczas nie miała Pani pełnego etatu, wówczas nie było podstaw do zatrudnienia przez mianowanie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN „dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Tak więc dyrektor ma prawo ograniczyć etat części nauczycieli, aby zapewnić etat innym nauczycielom. O tym, kto zostanie wybrany do zwolnienia (ograniczenia etatu), decyduje dyrektor.

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nieprzekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (nie dotyczy to umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

Zgodnie zaś z art. 42 § 1 Kodeksu pracy „przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. W szczególności dotyczy to szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem”.

Zatem okoliczność, że jest Pani nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a nie mianowania (jeśli tak rzeczywiście jest) nie zmienia faktu, iż pracodawca nie ma prawa jednostronnie zmienić Pani warunków pracy i płacy, gdy zmiana ta polega na obniżeniu etatu (i odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia), ponieważ korzysta Pani ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem wynikającej z tego, iż jest Pani w ciąży (art. 177 w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Rok temu, w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie mnie w pełnym wymiarze godzin, otrzymałem od...

 

Zmniejszenie liczby oddziałów w szkole

Jestem dyplomowanym nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie. Dzisiaj zaproponowano mi obniżenie godzin z powodu zmniejszenia liczby oddziałów...

 

Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jestem nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem. Od 5 lat pracuję jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 18 godzin...

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a prawo do odprawy

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym od 10 lat w kolegium nauczycielskim na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony...

 

Czy opłaca mi się finansowo świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Czy opłaca mi się finansowo świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

W lipcu 2015 będę miała 30 lat pracy w szkolnictwie i 56 lat. Jestem nauczycielką dyplomowaną zatrudnioną na podstawie mianowania. W roku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »