Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyskryminacja nauczyciela podczas restrukturyzacji szkoły

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-24

Naszą szkołę dotknęła restrukturyzacja i konieczne jest łączenie klas. Dyrektor, aby dopełnić etaty innym nauczycielom, zabrał moje godziny – zarówno nadgodziny, jak i godziny z etatu. Posiadam stopień nauczyciela mianowanego od 7 lat, mam umowę na czas nieokreślony. Inni nauczyciele zwykle mają mianowanie. Czy dyrektor mógł tak postąpić? Czuję się dyskryminowana; dodam też, że jestem w ciąży.

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

W Pani pytaniu widzę kilka wątków, którym należy się przyjrzeć. Po pierwsze – podstawa prawna Pani zatrudnienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 10 ustawy Karta Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

3)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

4)  nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)  posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

6)  istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony”.

„Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1)  nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;

2)  w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5”.

Jeśli więc spełnia Pani warunki określone w art. 10, to Pani stosunek pracy powinien się przekształcić w stosunek pracy z mianowania (nie powinna Pani być dłużej zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony). Chyba że dotychczas nie miała Pani pełnego etatu, wówczas nie było podstaw do zatrudnienia przez mianowanie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN „dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Tak więc dyrektor ma prawo ograniczyć etat części nauczycieli, aby zapewnić etat innym nauczycielom. O tym, kto zostanie wybrany do zwolnienia (ograniczenia etatu), decyduje dyrektor.

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nieprzekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (nie dotyczy to umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

Zgodnie zaś z art. 42 § 1 Kodeksu pracy „przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. W szczególności dotyczy to szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem”.

Zatem okoliczność, że jest Pani nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a nie mianowania (jeśli tak rzeczywiście jest) nie zmienia faktu, iż pracodawca nie ma prawa jednostronnie zmienić Pani warunków pracy i płacy, gdy zmiana ta polega na obniżeniu etatu (i odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia), ponieważ korzysta Pani ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem wynikającej z tego, iż jest Pani w ciąży (art. 177 w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »