Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doskonalenie zawodowe katechety a wyjazd na pielgrzymkę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-07-28

Jestem księdzem, jestem zatrudniony jako katecheta w szkole średniej. W najbliższym czasie wybieram się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, czy jestem zobowiązany do wzięcia urlopu bezpłatnego? Czy mogę potraktować pielgrzymkę jako doskonalenie zawodowe?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

  1. nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
  2. nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3)  zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym”.

Możliwe jest wysłanie nauczyciela, w ramach doskonalenia zawodowego, poza granice Polski, zresztą Ośrodki Szkolenia Nauczycieli często organizują różne formy doskonalenia nauczycieli za granicą. Podstawą prawną będzie tutaj Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia oraz nauczycieli w celu doskonalenia (Dz. U. z 1992 r. Nr 37, poz. 275).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia „nauczyciele pozostający w zatrudnieniu mogą uzyskać skierowanie za granicę w celu doskonalenia za zgodą zatrudniających ich zakładów pracy”.

Nauczycielowi skierowanemu za granicę na okres nieprzekraczający jednego miesiąca zakład pracy udziela urlopu szkoleniowego. W okresie tym nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach.

Nauczycielowi skierowanemu za granicę na okres dłuższy niż jeden miesiąc zakład pracy udziela urlopu bezpłatnego.

Należy jednak każdorazowo sprawdzić, czy mamy do czynienia z dokształcaniem za granicą, w tym celu należy sięgnąć do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia „kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1)  kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2)  kurs umiejętności zawodowych;

3)  kurs kompetencji ogólnych;

4)  turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5)  kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych”.

W mojej opinii pielgrzymka do Ziemi Świętej nie może zostać według przepisów prawa uznana za doskonalenie zawodowe. W takiej sytuacji powinien Pan wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o urlop bezpłatny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Urlop zdrowotny dla nauczyciela

Czy mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego dla nauczycieli, jeśli przepracowałam w szkole 11 lat, a obecnie jestem zatrudniona na cały etat, na...

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Byłam na urlopie wychowawczym 6 miesięcy, gdy uległa likwidacji firma w której pracowałam. Poinformowano mnie, że straciłam prawo do urlopu i że...

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego, w 2011 r. pracowała na 1/2 etatu, w 2012 r. od stycznia do października na 1/4 etatu. Pracodawca...

Przebywanie na płatnym urlopie wychowawczym

W 2010 r. przebywałam na płatnym urlopie wychowawczym. W tym czasie podpisałam umowę-zlecenie z innym pracodawcą. Niedawno okazało się, że od tej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »