Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dodatkowe godziny pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-18

Regulamin pracy stanowi, że ze względu na specyfikę produkcji określoną szczególnymi warunkami pracy czas pracy pracowników wykonujących tę pracę w tych warunkach wynosi 6 godzin na dobę i nie może przekroczyć 30 godzin tygodniowo w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jeśli nie byłoby to przestrzegane (np. pracownicy pracowaliby 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo), czy są możliwości prawne, które mogłyby spowodować, że te 2 dodatkowe godziny pracy mogłyby być potraktowane jako godziny nadliczbowe? Czy to może działać wstecz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami wykonywania pracy, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo procesu pracy, ustawodawca przewiduje skrócenie czasu pracy. Konkretne przypadki skrócenia czasu pracy nie zostały jednak określone. Ustawodawca ograniczył się do ogólnego scharakteryzowania okoliczności, w jakich skrócenie czasu pracy powinno nastąpić oraz jego trybu, konkretne rozstrzygnięcia pozostawiając jednak partnerom społecznym, ewentualnie samym pracodawcom.

Wprowadzenie skróconego czasu pracy lub dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy w omawianym trybie powoduje, że obniżają się obowiązujące pracowników normy czasu pracy. Zamiast powszechnie obowiązujących 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w tygodniu pracownik wypracowuje zgodnie z postanowieniem układu, regulaminu pracy lub obwieszczenia mniejszą liczbę godzin, nadal pozostając w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. W efekcie stosowanie skróconego czasu pracy nie powinno mieć wpływu na wynagrodzenie pracownika, ani na sposób rozliczania jego dodatkowej pracy. Skutkiem obniżenia obowiązujących norm jest również to, że w przypadku konieczności polecenia nadliczbowej pracy, np. w związku z awarią, koniecznością ratowania życia ludzkiego lub mienia albo środowiska, obowiązek rekompensaty czasem wolnym lub normalnym wynagrodzeniem i dodatkiem wystąpi od razu po przekroczeniu obniżonych norm.

Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 151 § 2 K.p. w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie można zatrudniać jedynie osób pracujących na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Za pracę w godzinach przekraczających ustawowy skrócony czas pracy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, jak za pracę w godzinach nadliczbowych (uchwała SN z 25.10.1968 r., III PZP 18/68, OSN 1969/7-8/121 – uchwała ta zachowała moc w świetle uchwały z 21.11.1975 r., OSN 1976/6/120).

Zgodnie z art. 291 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Podsumowując – co do zasady pracodawca powinien od razu rekompensować Państwu pracę w godzinach nadliczbowych dniem wolnym. Jeśli tego nie robi – powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Dochodzić roszczeń z tego tytułu można jedynie za 3 lata wstecz.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »