Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Dodatkowa umowa-zlecenie dla pracownika

Autor: Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-07-14

Czy istnieje możliwość podpisania umowy-zlecenia z własnym pracownikiem, tzn. pracownik pracuje w firmie na umowę o pracę (pełen etat, płaca powyżej minimalnej) i pracodawca chce podpisać z pracownikiem dodatkowo umowę zlecenie? Czy od tej umowy-zlecenia będą musiały być odprowadzone składki ZUS, czy tylko sam podatek? Zlecenie nie będzie bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy na stanowisku pracy z umowy o pracę.

Michał Kowalski

Generalnie pracownik powinien być zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie jednej umowy o pracę – w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju. Oznacza to, że zawarcie z pracownikiem drugiej umowy o pracę jednocześnie, a ewentualnie umowy cywilnoprawnej takiej jak umowa-zlecenie, może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy ta druga umowa obejmuje pracę (lub usługę) odmienną rodzajowo od pracy wykonywanej na podstawie pierwotnej umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 43/97).

Łamiąc tę regułę i zawierając z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy umowę-zlecenia tożsamą rodzajowo z umową o pracę, pracodawca naraża się na zarzut obejścia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych, co może skutkować wymierzeniem grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy w kwocie od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 1, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Co więcej, obowiązki wykonywane na podstawie dodatkowej umowy zlecenia nie mogą być wykonywane tak, jakby między stronami istniał stosunek pracy, czyli:

  • pod kierownictwem zleceniodawcy (zleceniodawca może wydawać pracownikowi polecenia),
  • w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę.

Jeżeli usługi świadczone na podstawie umowy zlecenia noszą znamiona stosunku pracy, wówczas takie zatrudnienie (pozornie na podstawie umowy zlecenia) jest z mocy prawa zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1–11 Kodeksu pracy). Uprawnia to zleceniobiorcę do wytoczenia przeciwko zleceniodawcy powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy (art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jednocześnie trzeba mieć na względzie, że w świetle art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy bezprawne zastępowanie umowy o pracę umową zlecenia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1 000 do 30 000 zł. Tak zawartą umowę-zlecenie może również zakwestionować ZUS i zażądać skorygowania zgłoszenia danej osoby do ubezpieczenia, ewentualnie korekty podstaw wymiaru.

Reasumując, rozwiązanie polegające na zawarciu ze swoim pracownikiem dodatkowej umowy zlecenia powinno być stosowane z dużą ostrożnością. Możliwość jego zastosowania będzie zależała od treści umów zleceń, a nie od liczby bądź częstotliwości ich zawierania.

Na potrzeby przepisów regulujących wymiar składek na ubezpieczenia społeczne, za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W konsekwencji zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w podstawie wymiaru składki emerytalnej i rentowej, dokumentowanej imiennym raportem miesięcznym, uwzględnia się również przychód z tytułu tych dodatkowych umów cywilnoprawnych. Innymi słowy przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia podlega zsumowaniu. Zasadę tę stosuje się również do składki chorobowej, wypadkowej, zdrowotnej, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych (art. 20, art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Umowa-zlecenie nie stanowi wówczas odrębnego tytułu ubezpieczenia, a pracodawca nie musi ponownie zgłaszać swojego pracownika do ubezpieczenia. Należy natomiast odprowadzać składki od przychodu zsumowanego z umowy o pracę i umowy zlecenia.

Uprzejmie informuję, że w razie dalszych wątpliwości może Pani zadawać dodatkowe pytania związane z zagadnienie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Moment odejścia z pracy a prawo do odprawy

Jestem nauczycielem mianowanym, mam umowę o pracę. Niebawem wracam do pracy po urlopie zdrowotnym. Dyrektor poinformował mnie, że przewidziano dla mnie tylko 4 godz. tygodniowo. Czy jeżeli nie zgodzę się na te warunki, przysługuje mi odprawa? Zdaniem dyrektora nie, bo musiałabym pracować do końca roku szkolnego. Czy mogę wnieść o przeniesienie w stan nieczynny, jeśli dostanę wypowiedzenie? Dodam, że pracowałam dotąd w pełnym wymiarze godzin.

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Jestem zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej na umowę o pracę do końca grudnia 2013 r. Planuję zajść w ciążę i chciałam wiedzieć jakie są moje prawa. Koleżanka twierdzi, że nie przysługują na taką umowę żadne świadczenia, jak np. zasiłek macierzyński. Jak dzwonię do ZUS i PiP wszelkie informacje od nich uzyskane wskazują, że jednak jest inaczej. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Czy jak zajdę w ciążę to mogą mnie zwolnić? A jak będę musiała leżeć i iść na zwolnienie to będą mnie mogli zwolnić? Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński? Koleżanka przekonuje mnie, że agencja nie zgodzi się na przedłużenie umowy do dnia porodu.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela

Szkoła, w której pracuję ulega likwidacji. Chciałabym skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego – mam spełnione warunki stażowe, ale wymagany wiek 55 lat będę miała w lipcu 2014 roku. Czy jeżeli od września 2013 roku pozostanę bez pracy, stracę prawo do uzyskania świadczenia? Gdybym, do czasu ukończenia 55 lat, podjęła pracę w szkole na zastępstwo, czy mogę rozwiązać stosunek pracy na własny wniosek (jeden z wymogów), jeżeli będzie to umowa na czas określony?

Czy po urlopie wychowawczym można zwolnić nauczyciela?

Jestem nauczycielką zatrudnioną na umowę o pracę od 10 lat. 31 września 2017 r. kończy mi się urlop wychowawczy. Chciałabym wrócić do pracy, ale mój pracodawca proponuje mi rozwiązanie umowy. Zaznaczam, że zarezerwowano dla mnie godziny bez szkody dla innych nauczycieli, więc przyczyna o braku etatu nie jest prawdziwa. Czy możliwe jest rozwiązanie umowy po 3 miesiącach od mojego powrotu, czy dopiero po roku?

Wymiar zatrudnienia jako warunek uzyskania urlopu na poratowanie zdrowia

Jestem nauczycielką, pracuję od 2002 r. Po urodzeniu dziecka nie zdecydowałam się przejść całkowicie na wychowawczy i w tym roku szkolnym pracuję w wymiarze 10/18 tygodniowo (zgodnie z artykułem 186 K.p.). Chciałabym w przyszłym roku pójść na urlop na poratowanie zdrowia, ale dyrekcja twierdzi, że mi się nie należy, bo trzeba być zatrudnionym na pełnym etacie. Zaznaczam, że jestem nauczycielem dyplomowanym, mam umowę na pełny etat na czas nieokreślony i nie grozi mi od września brak godzin. Czy dyrektor ma rację, twierdząc, że pracuję w niepełnym wymiarze, skoro umowę mam na pełny etat?

List intencyjny a umowa przedwstępna z nowym pracodawcą

Podpisałem list intencyjny z nowym pracodawcą. Jednak obecny pracodawca zaproponował mi lepsze stanowisko i chciałbym zostać u niego. Jakie konsekwencje grożą mi za zerwanie listu intencyjnego podpisanego z nowym pracodawcą?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »