Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowa umowa-zlecenie dla pracownika

Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-07-14

Czy istnieje możliwość podpisania umowy-zlecenia z własnym pracownikiem, tzn. pracownik pracuje w firmie na umowę o pracę (pełen etat, płaca powyżej minimalnej) i pracodawca chce podpisać z pracownikiem dodatkowo umowę zlecenie? Czy od tej umowy-zlecenia będą musiały być odprowadzone składki ZUS, czy tylko sam podatek? Zlecenie nie będzie bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy na stanowisku pracy z umowy o pracę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie pracownik powinien być zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie jednej umowy o pracę – w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju. Oznacza to, że zawarcie z pracownikiem drugiej umowy o pracę jednocześnie, a ewentualnie umowy cywilnoprawnej takiej jak umowa-zlecenie, może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy ta druga umowa obejmuje pracę (lub usługę) odmienną rodzajowo od pracy wykonywanej na podstawie pierwotnej umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 43/97).

Łamiąc tę regułę i zawierając z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy umowę-zlecenia tożsamą rodzajowo z umową o pracę, pracodawca naraża się na zarzut obejścia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych, co może skutkować wymierzeniem grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy w kwocie od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 1, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Co więcej, obowiązki wykonywane na podstawie dodatkowej umowy zlecenia nie mogą być wykonywane tak, jakby między stronami istniał stosunek pracy, czyli:

  • pod kierownictwem zleceniodawcy (zleceniodawca może wydawać pracownikowi polecenia),
  • w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę.

Jeżeli usługi świadczone na podstawie umowy zlecenia noszą znamiona stosunku pracy, wówczas takie zatrudnienie (pozornie na podstawie umowy zlecenia) jest z mocy prawa zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1–11 Kodeksu pracy). Uprawnia to zleceniobiorcę do wytoczenia przeciwko zleceniodawcy powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy (art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jednocześnie trzeba mieć na względzie, że w świetle art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy bezprawne zastępowanie umowy o pracę umową zlecenia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1 000 do 30 000 zł. Tak zawartą umowę-zlecenie może również zakwestionować ZUS i zażądać skorygowania zgłoszenia danej osoby do ubezpieczenia, ewentualnie korekty podstaw wymiaru.

Reasumując, rozwiązanie polegające na zawarciu ze swoim pracownikiem dodatkowej umowy zlecenia powinno być stosowane z dużą ostrożnością. Możliwość jego zastosowania będzie zależała od treści umów zleceń, a nie od liczby bądź częstotliwości ich zawierania.

Na potrzeby przepisów regulujących wymiar składek na ubezpieczenia społeczne, za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W konsekwencji zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w podstawie wymiaru składki emerytalnej i rentowej, dokumentowanej imiennym raportem miesięcznym, uwzględnia się również przychód z tytułu tych dodatkowych umów cywilnoprawnych. Innymi słowy przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia podlega zsumowaniu. Zasadę tę stosuje się również do składki chorobowej, wypadkowej, zdrowotnej, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych (art. 20, art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Umowa-zlecenie nie stanowi wówczas odrębnego tytułu ubezpieczenia, a pracodawca nie musi ponownie zgłaszać swojego pracownika do ubezpieczenia. Należy natomiast odprowadzać składki od przychodu zsumowanego z umowy o pracę i umowy zlecenia.

Uprzejmie informuję, że w razie dalszych wątpliwości może Pani zadawać dodatkowe pytania związane z zagadnienie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Jestem zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej na umowę o pracę do końca grudnia 2013 r. Planuję zajść w ciążę i chciałam wiedzieć...

 

Czy po urlopie wychowawczym można zwolnić nauczyciela?

Jestem nauczycielką zatrudnioną na umowę o pracę od 10 lat. 31 września 2017 r. kończy mi się urlop wychowawczy. Chciałabym wrócić do pracy, ale mój...

 

List intencyjny a umowa przedwstępna z nowym pracodawcą

Podpisałem list intencyjny z nowym pracodawcą. Jednak obecny pracodawca zaproponował mi lepsze stanowisko i chciałbym zostać u niego. Jakie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »