Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długość okresu wypowiedzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-08-27

Prawdopodobnie z końcem września lub w październiku otrzymam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony (powodem są oszczędności w firmie) zawartej 1 listopada 2009. Jaki będzie okres wypowiedzenia? Czy w październiku będzie to już okres trzymiesięczny, czy dopiero z dniem 1 listopada? Firma zatrudnia ponad 200 osób, czy należy się jakaś dodatkowa odprawa – ponoć za dwa miesiące?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Na długość okresu wypowiedzenia wpływ ma nie tylko czas trwania umowy zawartej na czas nieokreślony, ale także czas trwania wszystkich umów o pracę z tym samym pracodawcą*, które były zawarte przed tą umową – np. umowa na czas próbny, umowy na czas określony.

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony należy wliczać te umowy do całego okresu zatrudnienia, przez który należy rozumieć wszystkie okresy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy bez względu na przerwy między nimi. Potwierdza to Uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn. akt III PZP 20/02 (OSNAPiUS 2004, nr 1 , poz. 4): „Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 par. 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy”. Licząc okres wypowiedzenia, pod uwagę bierzemy więc sumę wszystkich okresów wykonywania pracy u danego pracodawcy na podstawie stosunku pracy.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, zalicza się także sam okres wypowiedzenia umowy – wynika tak z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PZP 33/78 (OSNCP 1979, nr 10, poz. 188) – „Do okresu zatrudnienia , od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w rozumieniu art. 36 par. 1 k.p., wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy”.

Jeśli więc był Pan zatrudniony w tej firmie tylko na czas nieokreślony i otrzyma Pan wypowiedzenie w październiku lub później, to okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) „pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

Powyższe oznacza, że jeśli pracodawca wypowie Panu umowę z przyczyn Pana niedotyczących, to nabędzie Pan prawo do odprawy w wysokości zgodnej z podanymi powyżej wartościami, uzależnionymi od posiadanego okresu zatrudnienia. Ponieważ wielu pracowników ma wątpliwości, czy przepisy przywołanej powyżej ustawy mają zastosowanie w ich przypadku, dodam, że zgodnie z art. 10. ust. 1 ustawy „przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1, czyli mniej niż:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże

mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej

pracowników”.

*Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, wlicza się także zatrudnienie (art. 36 § 11 Kodeksu pracy): u poprzedniego pracodawcy, jeżeli pracownik został przekazany do obecnego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, u poprzedniego pracodawcy, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zwolnienie zaraz po urlopie rodzicielskim?

Zwolnienie zaraz po urlopie rodzicielskim?

Jeszcze przez 2 tygodnie przebywam na urlopie rodzicielskim. Zapytałam w firmie, czy mogłabym się spotkać z przełożonymi i porozmawiać...

Podpisanie wypowiedzenia przed informacją o ciąży

Dostałam wypowiedzenie w pracy z powodu likwidacji stanowiska po 3 latach pracy – miałam umowę na czas nieokreślony, dlatego przysługuje mi...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »