Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długa nieobecność w pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-11-09

Mój pracownik był na zwolnieniu chorobowym, które trwało od 22.04.2012 r. do 29.10.2012 r. Do dnia dzisiejszego pracownik nie pojawił się w pracy oraz nie dostarczył następnego zwolnienia. Czy mogę rozwiązać umowę z tym pracownikiem?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy skontaktować się z pracownikiem w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieobecności. Z podanych informacji wynika, że pracownik prawdopodobnie wyczerpał maksymalny okres zasiłkowy, tj. okres 182 dni (art. 8 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), w związku z czym nie otrzymał kolejnego zwolnienia lekarskiego i być może w tej sytuacji ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne.

Jeśli pracownik wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne i oczekuje na jego przyznanie, to jego nieobecność w pracy jest nieobecnością usprawiedliwioną, ale niepłatną. Pracownik jednak wcześniej powinien był kontaktować się z pracodawcą w tej sprawie, gdyż pracodawca m.in. pośredniczy w przygotowaniu dokumentacji o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, musi też znać przyczynę nieobecności pracownika w pracy (najpóźniej drugiego dnia nieobecności). Jeśli nic takiego nie miało miejsca, to brak kontaktu ze strony pracownika może oznaczać, że samowolnie zrezygnował on z pracy, co w tym przypadku skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę z tym pracownikiem w trybie dyscyplinarnym.

Niewykonywanie umowy i obowiązków pracowniczych poprzez niestawienie się do pracy i brak wyjaśnienia takiej sytuacji może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (K.p.).

Należy więc w pierwszej kolejności ustalić stan faktyczny (przyczynę nieobecności) i przyjąć odpowiedni tryb postępowania:

  • Jeśli pracownik wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne, to jego nieobecność jest usprawiedliwiona, niepłatna do momentu przedstawienia decyzji z ZUS-u o przyznaniu świadczenia; umowę w takim przypadku będzie można rozwiązać dopiero po upływie 3-miesięcznego okresu pobierania tego świadczenia (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b K.p.).
  • Jeśli pracownik wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne, ale ZUS nie przyznał pracownikowi tego świadczenia – do ustania stosunku pracy niezbędne będzie wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia albo porozumienie stron o rozwiązaniu umowy ze strony pracodawcy (art. 30 § 1 K.p.), wybór trybu i sposób postępowania uzależnione będą od tego, jakie ostatecznie będą przyczyny rozwiązania umowy o pracę (np. brak zdolności do pracy).
  • Jeśli pracownik nie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne i nie przedstawił żadnego wytłumaczenia przyczyn swojej nieobecności, to jego nieobecność jest nieobecnością nieusprawiedliwioną i pracodawca będzie mógł z nim rozwiązać umowę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 K.p.

Jeśli zaistniała ostatnia z ww. sytuacji i pracodawca zadecydował o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 K.p., to należy dostarczyć zwalnianemu pracownikowi pismo informujące go o decyzji pracodawcy. W przypadku braku kontaktu z pracownikiem jedną z możliwości, z jakich może skorzystać pracodawca, jest droga pocztowa. Pismo rozwiązujące umowę należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji, a jeśli nie był podany – na adres zameldowania lub zamieszkania pracownika.

Ponieważ pismo uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego: „Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”), odebranie przez pracownika lub inną osobę, upoważnioną do odbioru w imieniu tego pracownika przesyłek pocztowych, i dostarczenie do pracodawcy przez pocztę podpisanej „zwrotki” będzie oznaczało, że korespondencja została dostarczona w sposób prawidłowy. Data doręczenia pisma na zwrotce będzie jednocześnie datą rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracownik nie odbierze przesyłki i wróci ona w całości do pracodawcy, należy ponowić próbę jej dostarczenia. Powtórnie należy wysłać pismo ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, jeżeli pracownik ani nikt inny w jego imieniu nie odbierze przesyłki, pismo uznaje się za skutecznie doręczone po jego powtórnym awizowaniu przez pocztę. Za datę doręczenia pisma należy w takiej sytuacji przyjąć siódmy dzień od doręczenia drugiego awiza (wyrok SN z 5 października 2005 r., I PK 37/05, M.P.Pr. 2006/4/210).

Na świadectwie pracy, które będzie można wystawić dopiero po wykonaniu wyżej wymienionych czynności, pracodawca będzie musiał wpisać jako datę rozwiązania umowy datę doręczenia pisma ustaloną w oparciu o wspomniany wyrok Sądu Najwyższego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy

Byłam na chorobowym 182 dni, następnie przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. Po trzech miesiącach otrzymałam pocztą rozwiązanie...

 

Okradanie przez pracownika a zwolnienie dyscyplinarne

Moja pracownica przywłaszczyła aparat zgubiony w naszym sklepie przez klientkę, czyli osobę trzecią. Twierdzi, że go wzięła i wyrzuciła....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »