Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek ze skutkiem śmiertelnym spowodowany przez pracownika?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-11

Pracownik, wykonując czynności służbowe, a dokładnie będąc w delegacji służbowej samochodem służbowym, potrącił robotnika na drodze. Po miesiącu mężczyzna zmarł. Pracownik był trzeźwy, nie przekroczył prędkości – nieszczęśliwy wypadek. Samochód miał ważne badania techniczne, OC, NNW i był sprawny – potwierdził to biegły z prokuratury. Czy rodzina ma prawo żądać od pracodawcy jakiegoś odszkodowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

Najistotniejszym z punktu widzenia Pana zapytania przepisem jest art. 120 K.p., zgodnie z który w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału. Innymi słowy przysługuje Panu wobec pracownika roszczenie regresowane. Regres, z uwagi na nieszczęśliwy wypadek, ograniczony będzie li tylko do trzykrotności wynagrodzenia pracownika. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Pełne odszkodowanie byłoby możliwe, ale tylko wówczas gdyby pracownik ponosił winę umyślną. Zgodnie z art. 122 K.p. – jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

W chwili obecnej, w mojej ocenie, nie można przesądzać, czy mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Zanim Pan jako pracodawca będzie występował w stosunku do pracownika o naprawienie szkody, zasadnym będzie odczekanie na wyrok w sprawie karnej, albowiem z treści zarzutu będzie wynikało, czy pracownik dopuścił się tego czynu nieumyślnie, czy też umyślnie. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

W mojej ocenie na tym etapie za wcześnie na wyrokowanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeżeli zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 120 K.p., Pan jako pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność, która de facto spoczywać będzie na ubezpieczycielu, albowiem wskazuje Pan w opisie na ważne ubezpieczenie OC.

Przepis art. 120 K.p. będzie miał bowiem zastosowanie wówczas, gdy pracownik wyrządzi szkodę „przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych”. Jak podkreśla się w literaturze „pracownik wyrządza szkodę” przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych „wówczas, gdy zachodzi związek funkcjonalny między jego zachowaniem wyrządzającym szkodę a ciążącymi na nim obowiązkami pracowniczymi. Pracodawca nie jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wyrządzoną szkodę, jeżeli wykonywanie obowiązków pracowniczych było jedynie okazją (sposobnością) do wyrządzenia szkody. Zachodzi to zwłaszcza w razie winy umyślnej pracownika” (zob. Kazimierz Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do art. 120 Kodeksu pracy, 2014.06.15).

Innymi słowy proszę ustalić, czy droga, którą poruszał się pracownik, była drogą, która wpływałaby na wykonywanie na rzecz Pana jako pracodawcy obowiązków pracowniczych. Jeżeli tak, wówczas Pana odpowiedzialność kształtuje art. 120 K.p., jeżeli nie, wówczas odpowiedzialność ponosi pracownik. Podkreślam jednak, że kwalifikacja prawna czynu i opis zdarzenia będą miały dla Pana znaczenie najważniejsze, a zatem proszę czekać na wyrok sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »