Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nauczyciel dyplomowany nie powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-22

Jestem nauczycielem dyplomowanym od 3 lat zatrudnionym na czas nieokreślony. Przedmiotu, którego uczę, jest łącznie 24 godziny, które dyrektor dzieli między mnie a nauczyciela kontraktowego. Czy dyrektor nie ma obowiązku zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego przez mianowanie, skoro są możliwości zapewnienia mu etatu? Sytuacja taka ciągnie się od 4 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony”.

„Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5”.

Przepis stanowi, iż jeśli istnieją warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, a nauczyciel posiada stopień co najmniej nauczyciela mianowanego – stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania.

Prawodawca nie określił jednak, co rozumieć pod pojęciem „istnieją warunki do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy”.

W doktrynie przyjęło się, ze oznacza to, iż szkoła dysponuje taką liczbą godzin, aby nauczyciel miał pełny etat. Jednak w Pani przypadku szkołą taką liczbą godzin nie dysponuje, gdyż w szkole zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, a godzin jest tylko 24 (czyli nie na dwa etaty). Przydzielenie tych godzin Pani oznacza zwolnienie nauczyciela kontraktowego, który także jest zatrudniony na czas nieokreślony. Z punktu widzenia prawa jesteście Państwo na tym samym poziomie – macie identyczne umowy o pracę. Dopiero stosunek pracy z mianowania (a nie sam stopień awansu) dawałby Pani ochronę przed ograniczeniem wymiaru etatu.

Jednak Pani nigdy nie miała pełnego etatu, gdyż dyrektor – zgodnie ze swoimi uprawnieniami – dzielił godziny, jakimi dysponował między dwóch zatrudnionych na takiej samej podstawie nauczycieli. W mojej opinii nie ma więc możliwości zatrudnienia Pani w pełnym wymiarze czasu pracy, chyba że dojdzie do zwolnienia jednego z nauczycieli.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Umowa ustna między dyrektorem a nauczycielem

Jestem nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym na podstawie mianowania, działaczem związkowym objętym ochroną prawną. W minionym roku szkolnym moje pensum...

 

Urlop dla poratowanie zdrowia a brak etatu

Jestem nauczycielką, zastanawiam się nad wzięciem urlopu dla poratowania zdrowia. O taki urlop mogę się starać, jeśli mam pełny etat. Co...

 

Czy można nauczycielowi zabrać godziny nauczania przedmiotu?

Jestem nauczycielką z 25-letnim stażem, zatrudnioną na pełen etat na czas nieokreślony na podstawie mianowania (KN). Dyrektor chce zatrudnić 3....

 

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego

Czy nauczyciel po studium nauczycielskim i ukończonych studiach wyższych zawodowych na kierunku filologia polska w zakresie dziennikarstwa i public...

 

Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym

Jestem nauczycielem, który przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Mój stan zdrowia jest kiepski. Urlop kończy się 23.02. Stan mojego zdrowia nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »