Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należy się odprawa za zwolnienie z pracy przy umowie na czas określony?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Rok temu rozpocząłem prace w nowej firmie, dostałem umowę na okres próbny, potem na czas określony – 2 lata. Dostałem niedawno wypowiedzenie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy należy się miesięczna odprawa za zwolnienie z pracy przy umowie na czas określony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy należy się odprawa za zwolnienie z pracy przy umowie na czas określony?

Okres wypowiedzenia

Był Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zgodnie z art. 32 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako „K.p.”) każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, a rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia w przypadku różnych rodzajów umów uregulowana jest ustawowo w przepisach Kodeksu pracy. Jak wynika z art. 36 § 1 pkt 2, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.

Zwolnienia grupowe

Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej jako „ustawa o zwolnieniach grupowych”) wprost określają warunki, które pracownik musi spełnić, aby otrzymać odprawę pieniężną. Przede wszystkim, odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy zostanie on zwolniony przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, oraz gdy wypowiedzenie następuje z przyczyn niedotyczących pracownika, tj. z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy (np. sytuacja finansowa firmy lub ogłoszenie upadłości). Odprawa pieniężna przysługuje także w sytuacji, gdy dojdzie w zakładzie pracy do zwolnień grupowych, tj. do wypowiedzenia dochodzi z większą liczbą pracowników, na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10  pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników;
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Odprawa po zwolnieniu z pracy

Wysokość odprawy pieniężnej jest uregulowana w ustawie o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Podsumowując, jeżeli był Pan zatrudniony krócej niż 2 lata, to przysługiwałaby Panu odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, a umowa o pracę została z Panem rozwiązana wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub jeżeli doszło do zwolnień grupowych na warunkach powyżej wskazanych.

Zaplata po zwolnieniu – prawa pracownika

Odprawa pieniężna powinna zostać wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy (tj. ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę), względnie według obowiązujących pracodawcę zasad wypłaty wynagrodzenia. Jeśli pracodawca odmawia wypłaty odprawy pieniężnej, pracownik może wystosować pisemne wezwanie do zapłaty, a jeśli to nie pomoże – podjąć kroki na drodze sądowej (wystąpić z pozwem o zapłatę). W ewentualnym postępowaniu sądowym musiałby Pan wykazać, że przysługuje Panu odprawa pieniężna, a więc że zostały spełnione ustawowe warunki do jej otrzymania. 

Zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W tym przypadku roszczenie o wypłatę odprawy pieniężnej stałoby się wymagalne co do zasady z dniem rozwiązania stosunku pracy. Do tego dnia pracodawca winien bowiem wypłacić Panu odprawę, o ile oczywiście zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a do rozwiązania umowy o pracę doszło wyłącznie z winy pracodawcy lub doszło do zwolnień grupowych pracowników w liczbie wskazanej w ustawie, o czym była mowa powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info