Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można pozwać wójta do sądu pracy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-17

Wójt gminy dyskryminował mnie, kiedy byłam dyrektorem szkoły. Na koniec odwołał mnie z funkcji dyrektora. Przegrał wszystkie sprawy w sądzie administracyjnym aż do NSA. Szkoła wypłaciła mi już część odszkodowania. Prokurator postawił mu zarzuty karne. Czy mogę pozwać wójta do sądu pracy o dyskryminację w pracy? Wójt nie był moim pracodawcą. Była nim szkoła. Wójt wykonywał tylko pewne czynności z zakresu prawa pracy, np. podpisywał moje angaże do umowy o pracę. Dlatego też moje pytanie, czy może być „pozwanym” i to w sądzie pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby móc odpowiedzieć na Pani pytanie, należy przyjrzeć się usytuowaniu dyrektora szkoły w kontekście podległości wójtowi. Dyrektor szkoły nie jest zgodnie z przepisami prawa pracownikiem samorządowym. Dyrektor po objęciu stanowiska nadal jest pracownikiem szkoły (wyrok z dnia 11.09.1998 r., sygn. akt II UKN 196/98).

Prezydent, burmistrz, wójt w stosunku do dyrektora nie ma uprawnień nadanych mu mocą art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy nie zatrudnia i nie zwalnia dyrektora. Jedynie powierza lub odwołuje dyrektora ze stanowiska.

Art. 33 ust. 5 stanowi, że „wójt wykonuje uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”. Takich uprawnień nie ma on w stosunku do dyrektora szkoły.

Karta Nauczyciela przyznaje wójtowi tylko niektóre uprawnienia, takie jak dokonywanie oceny pracy dyrektora wspólnie z organem nadzoru pedagogicznego, stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa czy zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły – w przypadku postepowania dyscyplinarnego.

Powyższe potwierdza wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 1999 r., sygn. akt II SA 1735/99, zgodnie z którym „zarząd gminy nie jest organem zarządzającym szkołą w rozumieniu art. 31 KP, dokonującym za szkołę czynności prawnych z zakresu stosunku pracy wobec jej dyrektora, z faktu że zarząd gminy powołuje i odwołuje dyrektora nie wynika, że zarząd przez powołanie dyrektora szkoły uzyskuje względem niego kompetencje w zakresie, w jakim przepisy prawa pracy upoważniają pracodawcę do kierowania pracą podporządkowanych mu pracowników. Dyrektor szkoły jest pracownikiem szkoły, a nie zarządu gminy. Nie ma nad sobą bezpośredniego przełożonego, kierującego jego pracą”.

Powyższe wywody stanowią punkt wyjścia do oceny, czy w ogóle możliwe jest realizowanie roszczeń z tytułu dyskryminacji wobec działań bądź zaniechań wójta mających znamiona dyskryminacji. Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej.

Nawet jeśli dyrektor uważa, że zachowania wójta niosą cechy dyskryminacji, to takowych nie można zakwalifikować jako dyskryminację, gdyż aby wójt mógł dyskryminować dyrektora szkoły jako swojego podwładnego, wójt musiałby być pracownikiem szkoły.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »