Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie wypowiedzenia za porozumieniem stron

Marek Gola • Opublikowane: 2015-05-13

Czy można unieważnić wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron (zwolnienie z mojej woli), jeśli okazuje się, że w 99% byłam w tym dniu w ciąży? Zdaniem lekarza do zapłodnienia doszło między 10 a 15 lutego, ja zwolniłam się 15 lutego. Posiadam zaświadczenie od ginekologa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż rozwiązała Pani umowę o pracę za porozumieniem stron. Na dzień złożenia takiego porozumienia na 99% była Pani w ciąży (o czym wówczas nie miała pojęcia). Z dokumentacji medycznej, którą Pani posiada, do zapłodnienia mogło dojść pomiędzy 10 a 15 dniem lutego.

Istotna z punktu widzenia Pani interes jest treść art. 84 K.c., który ma zastosowanie w zw. z art. 300 K.p., zgodnie z jego treścią:

„Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

Wyraźnie podkreślić należy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2002 r., sygn. akt I PKN 156/01, zgodnie z którym „pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć.” Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w kolejnym wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 czerwca 2003 r., sygn. akt I PK 206/2002, zgodnie z którym „oświadczenie woli pracownicy o wypowiedzeniu umowy o pracę dotyczy czynności prawnej odpłatnej. Dla uchylenia się od skutków prawnych takiego oświadczenia woli, w przypadku złożenia go przez pracownicę pozostającą w błędzie co do stanu ciąży, nie jest wymagane, by błąd został wywołany przez pracodawcę, chociażby bez jego winy albo by pracodawca wiedział o błędzie lub z łatwością mógł go zauważyć (art. 84 § 1 kc stosowany odpowiednio i zgodnie z zasadami prawa pracy - art. 300 kp).” Jak wskazuje Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powyższego wyroku, zasada ochrony pracy kobiet jest jedną z podstawowych, historycznie pierwszych i niekwestionowanych współcześnie zasad prawa pracy.

Powyższe stanowiska są korzystne z punktu widzenia Pani interesu, bowiem wskazują na skuteczną możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, w sytuacji nieświadomości stanu ciąży. Nie ma przy tym znaczenia według Sądu Najwyższego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę bądź czy też pracodawca w ogóle wiedział o błędzie. Proszę zauważyć, iż porozumienie stron wymaga, by zgodne oświadczenie woli złożone zostało zarówno przez jedną, jak i drugą stronę, a to z kolei powoduje, że po Pani stronie, w czasie, kiedy składała Pani oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, występował błąd.

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie z upływem roku od chwili, kiedy wykryła Pani błąd, co w Pani przypadku jest liczone od dnia badania ginekologicznego. Termin roczny przewidziany w art. 88 § 2 K.c. jest zachowany, jeżeli oświadczenie uchylającego się od skutków prawnych zawartej umowy dojdzie w tym terminie do wiadomości drugiej strony (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 6 marca 1967 r., sygn. akt III CZP 7/67).

Oświadczenie o uchyleniu powinno być złożone w zwykłej formie pisemnej osobie będącej adresatem oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby. Innymi słowy osoba ,z którą podpisywała Pani porozumienie zmieniające Pani umowę o pracę, winna być adresatem Pani oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków prawnych z uwagi na błąd. Zasadnym byłoby dołączenie do oświadczenia woli w formie pisemnej zaświadczenia potwierdzającego Pani ciążę oraz dzień, od którego w takim stanie się Pani znajduje. Powyższe pozwoli w pełni udokumentować istnienie błędu w chwili składania oświadczenia woli w dniu 17 grudnia 2013 r.

Nieważność oświadczenia złożonego pod wpływem błędu i groźby bardzo trafnie scharakteryzował Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 23 listopada 1995 r., sygn. akt I ACr 483/95 („Wokanda” 8/96, s. 45–50), stwierdzając:

„Charakterystyczną cechą tego rodzaju nieważności jest pozostawienie osobie – wskazanej odpowiednim przepisem – swobody decyzji w przedmiocie doprowadzenia do unieważnienia czynności prawnej. Podważenie skuteczności takiej czynności następuje przez uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli. Przepis nie stanowi, by musiało to nastąpić na drodze sądowej. Wystarczy pozasądowe oświadczenie złożone na piśmie, skierowane do określonego adresata. Jedynie unieważnienie czynności dotkniętej wyzyskiem nastąpić może wyłącznie na drodze sądowej (art. 388 k.c.). Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli ma charakter prawa podmiotowego kształtującego. Konsekwencją uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli jest nieważność czynności prawnej. Zatem czynność nie może wywrzeć żadnych skutków, a te, które powstały, zostają z mocą wsteczną przekreślone”.

Na koniec pozwoli Pani, iż przytoczę treść uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 r., sygn. akt I PK 206/2002, w którym wskazuje się:

„Ciąża jest okolicznością istotną z punktu widzenia kształtowania stosunku pracy. Nie tylko ogranicza swobodę pracodawcy rozwiązania umowy o pracę, ale zmienia zakres podporządkowania pracownicy, powoduje powstanie nowych obowiązków po stronie pracodawcy, zwiększa uprawnienia pracownicy. Zasada ochrony pracy kobiet jest jedną z podstawowych, historycznie pierwszych i niekwestionowanych współcześnie zasad prawa pracy. Usprawiedliwione jest wobec tego »złagodzenie« warunków uchylenia się kobiety w ciąży od skutków oświadczenia woli zmierzającego do zakończenia stosunku pracy, złożonego pod wpływem błędu polegającego na niewiedzy o ciąży. W tej sytuacji należy przyjąć, że jeżeli pracownica będąca w ciąży, nie wiedząc o tym, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania stosunku pracy, to może uchylić się od skutków tego oświadczenia, niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę oraz czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć”.

Nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań, aby w chwili obecnej udała się Pani do osoby, z którą takie porozumienie zawierała. Wysyłając pismo listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, naraża się Pani na ewentualną możliwość zaginięcia pisma w poczcie wewnętrznej, co będzie skutkować nieskutecznym uchyleniem się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli pod wpływem błędu do swojego stanu. W mojej ocenie z ostrożności pismo takie należałoby złożyć osobiście do rąk osoby uprawnionej do podpisywania porozumienia, na którego mocy następuje rozwiązanie umowy o pracę. Wręczając pismo, należy przede wszystkim uzyskać potwierdzenie jego wpływu, prosząc o to na drugim egzemplarzu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia!

Znalazłam nową pracę. Obecnemu pracodawcy chciałam złożyć wypowiedzenie umowy pracy (mam w umowie zastrzeżoną możliwość wypowiedzenia umowy z...

Termin wydania świadectwa pracy – kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?

Postanowiłam rozstać się z poprzednim pracodawcą, jednak miesiąc po wypowiedzeniu ciągle nie mam świadectwa pracy (mimo kilku monitów telefonicznych). W jakim...

 

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »