Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-07-09

W sierpniu biskup odwołał misję nauczycielce religii zatrudnionej na podstawie mianowania. Czy dyrektor szkoły może ją zwolnić z pracy w sierpniu? A jeżeli nie, to jak należy postąpić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.

Dyrektor szkoły ma obowiązek rozwiązania stosunku pracy nawiązanego z nauczycielem religii na podstawie mianowania w sytuacji, gdy władza zwierzchnia Kościoła cofnie skierowanie. Jest to bowiem równoznaczne z utratą uprawnień nauczyciela do nauczania religii w danej szkole. Stosunek pracy nauczyciela religii rozwiązuje się w takim przypadku z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.

Ponieważ decyzja o cofnięciu misji zostaje wydana poza szkołą i bez jej udziału, właściwe władze Kościołów lub innych związków wyznaniowych są zobowiązane powiadomić o niej dyrektora szkoły oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego, Kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować do szkoły inną osobę do nauczania religii, aby zapewnić uczniom możliwość kontynuowania zajęć z religii, z tym że równocześnie musi pokryć związane z tym koszty. Szkoła nie może bowiem ponosić ewentualnych kosztów wynikających z decyzji personalnych Kościoła.

Przy rozwiązaniu stosunku pracy w omawianym trybie szkoła nie ma obowiązku przestrzegania trybu konsultacji ze związkiem zawodowym, przewidzianego w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), jeśli nauczyciel religii jest przynależy do związku. Za takim stanowiskiem przemawia okoliczność, że rozwiązanie stosunku pracy następuje na mocy przepisu prawa, a nie decyzji pracodawcy (szkoły). Ponadto przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie wynika z ochrony uprawnień związkowych nauczyciela (wyrok SN z dnia 23 stycznia 2004 r., I PK 208/2003, OSNP 2004, nr 23, poz. 401; uchwała SN z dnia 22 października 1996 r., I PZP 18/96, OSNAPiUS 1997, nr 10, poz. 162).

Podsumowując – dyrektor ma obowiązek zwolnić takiego nauczyciela w sierpniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kary finansowe w umowie-zleceniu

Kary finansowe w umowie-zleceniu

W mojej umowie-zleceniu widnieją dwa zapisy dotyczące kar finansowych. Pierwszy mówi o tym, że w razie negatywnego wyniku kontroli dniówka z danego dnia...

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo?

Jestem po 182 dniach zwolnienia z powodu problemów z kręgosłupem. Wróciłam do pracy, ale przed upływem 60 dni będę miała zabieg w szpitalu w związku z inną...

 

Pełnienie obowiązków ławnika

Dostałem PIT-11 z tytułu pełnienia obowiązków ławnika. Koszty uzyskania przychodu są wyższe niż przychód. Mam też inne przychody – z tytułu...

 

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy

Mąż otrzymał świadectwo pracy, w którym ma wpis „kierowca-zaopatrzeniowiec”. Mąż zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy, gdyż...

 

Oddelegowanie pracownika obywatela Ukrainy za granicę

Polska firma zwykle prowadzi działalność na terenie Polski. Czasem wykonujemy zlecenia za granicą (UE). Oprócz Polaków zatrudniamy obywateli Ukrainy (na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »