Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie dodatku motywacyjnego mimo umorzenia postępowania

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-27

Jestem wychowawcą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Przed dwoma laty zostałem zawieszony w czynnościach (uchybienie godności zawodu nauczyciela) i wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Zostałem ukarany karą nagany z ostrzeżeniem. Postępowanie karne zakończyło się umorzeniem. Miesiąc temu powróciłem do pracy. Przed zawieszeniem miałem przyznany dodatek motywacyjny. Czy dyrektor miał prawo nie przyznać mi teraz tego dodatku? Moja ocena pracy – wyróżniająca, mimo że sprzed 8 lat, nie została zmieniona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczycieli (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) – organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków, w tym dodatku motywacyjnego, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

Zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494) dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

Z ogólnych warunków przyznawania dodatku wynika, że jest on przyznawany za okres już przepracowany (nauczyciel musi wykazać się pewnymi osiągnięciami), jest to więc forma nagrody za coś, co zostało wykonane o charakterze motywującym do dalszej, dobrej pracy.

Dodatek motywacyjny jest przyznawany na określony czas i nie jest uzależniony od oceny nauczyciela, ale od tego, czy realizuje on określone zadania. Oznacza to, że po upływie okresu, na jaki został on przyznany, dyrektor dokonuje ponownej oceny, czy zadania uprawniające do dodatku zostały przez nauczyciela zrealizowane, czy też nie i na tej podstawie przyznaje dodatek na kolejny okres, albo nie. Nie jest tak, że raz przyznany dodatek musi być wypłacany zawsze, nawet jeśli nauczyciel nic nie robił.

Pan dopiero powraca do pracy po okresie zawieszenia. Oznacza to, że po upływie okresu, na jaki dodatek został Panu przyznany, nie wykonał Pan ani jednego zadania uprawniającego do dodatku – choćby dlatego, że Pan pracy nie świadczył. Dlatego dyrektor miał pełne prawo go Panu nie przyznać na najbliższy okres. Dopiero gdy się Pan wykaże, realizując określone zadania – w kolejnym okresie dodatek ten zapewne zostanie Panu przyznany.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki