Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża po wypowiedzeniu lub w stanie nieczynnym

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-10-09

Jestem nauczycielem kontraktowym, umowa na czas nieokreślony. Niedawno podpisałam wypowiedzenie, do końca wakacji mam okres wypowiedzenia. Czy jeśli zajdę w ciążę w tym czasie, dyrektor musi mnie przywrócić do pracy? Czy umowa będzie przedłużona do dnia porodu i dostanę zasiłek macierzyński? A co, jeśli zajdę w ciążę w stanie nieczynnym?

»Wybrane opinie klientów

Karta nauczyciela w art. 20 stanowi, że „dyrektor szkoły w razie likwidacji szkoły lub częściowej likwidacji szkoły, albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiający dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć ma obowiązek rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy, lub na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela „w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy”.

Art. 177 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przewiduje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. W przypadku, gdy pracodawca złożył swoje oświadczenie woli jeszcze przed ciążą pracownicy, to w razie zaistnienia stanu ciąży w okresie biegnącego już wypowiedzenia zostaje ona objęta ochroną. Ochrona ta dotyczy skutków dokonanego wypowiedzenia, czyli rozwiązania stosunku pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W takiej sytuacji pracodawca nie może rozwiązać z pracownicą będącą w ciąży stosunku pracy. Powinien on zatem cofnąć swoje wypowiedzenie. Jeżeli pracownica zawiadomi pracodawcę o ciąży w okresie, biegnącego już wypowiedzenia jej umowy o pracę, wówczas ten fakt będzie stanowił podstawę do uznania rozwiązania jej stosunku pracy za bezskuteczny.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r. (sygn. akt I PRN 23/95, OSNAPiUS 1995/22/276) stwierdził, że zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Jest to okres pomiędzy wręczeniem wypowiedzenia przez pracodawcę a momentem definitywnego rozwiązania stosunku pracy.

Zdarzyć się mogą również sytuacje, w których pracownica zgodziła się na rozwiązanie stosunku pracy, gdyż nie wiedziała, że jest w ciąży. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 330/2000, OSNP 2003/1/11) pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną wobec niej, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży, lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę.

W związku z powyższym, jeżeli w chwili dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy pracownica nie była w ciąży, ale udowodni, dostarczając odpowiednie zaświadczanie lekarskie zgodnie z art. 185 Kodeksu pracy, że w okresie wypowiedzenia, a najpóźniej w ostatnim dniu jego upływu, była w ciąży, wówczas wypowiedzenie nie może odnieść skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę. Należy bowiem przyjąć, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne z chwilą stwierdzenia stanu ciąży w okresie wypowiedzenia.

Jednakże, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie o sygn. akt I PKN 225/99, „przepis art. 177 § 1 KP nie ma zastosowania w razie przeniesienia w stan nieczynny nauczycielki w ciąży. Przeniesienie to powinno być jednak ocenione z punktu widzenia zasad wynikających z art. 8 KP. To samo dotyczy sytuacji, gdy wskutek zmiany okoliczności po stronie pracodawcy, powstała możliwość kontynuowania zatrudnienia nauczycielki w ciąży, pozostającej w stanie nieczynnym, a pracodawca nie skorzystał z tej możliwości”.

Natomiast w mojej ocenie żaden przepis prawa nie wyłączą możliwości otrzymania zasiłku chorobowego w trakcie stanu nieczynnego. Co więcej, przedmiotowym zasiłkiem będzie Pani również objęta po wygaśnięciu stosunku pracy w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek.

Wobec powyższego, jeśli w trakcie wypowiedzenia zajdzie Pani w ciążę, stanie się ono bezskuteczne. Jednakże jeśli złoży Pani wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, ciąża nie wstrzyma wygaśnięcia stosunku pracy po upływie stanu nieczynnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc dnia 30.10.2007 złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?

Jak najszybciej można rozwiązać obecną umowę o pracę?

Zależy mi na jak najszybszym rozwiązaniu obecnej umowy o pracę, by móc rozpocząć pracę w innej firmie. Złożyłam wypowiedzenie (mam 1-miesięczny okres wypowiedzenia), umowa wygaśnie 31 lipca. Szef nie chce zgodzić się na udzielenie mi zaległego urlopu. Czy mogę złożyć rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na mocy art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy? 

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Miesiąc temu złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. W momencie składania wypowiedzenia nie byłam tego świadoma, dlatego chciałabym, aby moje wypowiedzenie zostało anulowane. Chciałabym zostać przywrócona do pracy, aby po pójściu na zwolnienie uzyskać przysługujące mi świadczenia. Jakie mam prawa, na jakiej podstawie i jak w tej sytuacji powinnam postąpić, aby uzyskać najbardziej odpowiednie korzyści?

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a rozwiązanie umowę o pracę

Moje pytanie dotyczy art. 23 K.p. Od nowego roku planowane jest przejście mojego obecnego pracodawcy na inną firmę. Przejście zakładu pracy jest związane z łączeniem się spółek grupy kapitałowej. Jak mogę rozwiązać umowę o pracę, z jakim okresem wypowiedzenia i czym to dla mnie skutkuje? Dodam, że jestem zatrudniony na czas nieokreślony i planuję zmianę pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Pracuję w prywatnej firmie. Od ponad roku są problemy z wypłatami. Pracodawca płaci tylko częściowo i na dodatek po terminie. W sumie nie mam wypłaconego wynagrodzenia za pięć miesięcy w tym za ostatni miesiąc. W związku z tą sytuacją postanowiłem rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy. Czy mogę to zrobić?

Zmiany w firmie tuż po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika

Mam pytanie związane z Kodeksem pracy. Złożyłem wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązują mnie 3 miesiące wymówienia. Wypowiedzenie zostało złożone końcem marca 2017 r., 2 dni po złożeniu wypowiedzenia obecny właściciel firmy sprzedał wszystkie spółki należące do jego grupy bez jakiejkolwiek informacji, był to szok dla pracowników. Dnia 28 marca została przesłana oficjalna informacja, że grupa, w której aktualnie jeszcze pracuję, została nabyta przez nową grupę z podpisami nowego zarządu spółki. Czy w takiej sytuacji, jeżeli nie zostałem o tym poinformowany, a sama informacja nastąpiła dzień po nabyciu firmy, w której pracuję, mam możliwość rozwiązania umowy o pracę zgodnie z art. 231 § 4?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »