Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ciąża na umowie o pracę na czas określony a ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

• Autor: Dorota Kriger

Ważność mojej umowy o pracę kończy się wraz z początkiem maja 2013 r. Obecnie jestem w trzecim miesiącu ciąży, termin porodu wypada na początku kwietnia. Zapewne umowa nie zostanie przedłużona. Załóżmy, że nie wykorzystam wszystkich dni urlopu z 2012 r. Czy otrzymam ekwiwalent pieniężny w momencie zakończenia umowy? A co z niewykorzystanym urlopem za kilka miesięcy 2013 r.? Czy będąc na urlopie macierzyńskim, mam zarejestrować się w urzędzie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Ciąża na umowie o pracę na czas określony a ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Przepis ten dotyczy zarówno urlopu zaległego, jak i bieżącego, gdyż za czas urlopu macierzyńskiego wymiar urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszany, tak jak ma to miejsce np. w przypadku urlopu wychowawczego (art. 1552 § 1 K.p.). Zatem w opisanym przypadku będzie Pani przysługiwał ekwiwalent urlopowy za niewykorzystane dni urlopu z 2012 r. oraz za niewykorzystane dni urlopu w wymiarze ustalonym proporcjonalnie do czasu zatrudnienia w 2013 r. (art. 1551 § 1 K.p.).

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego a rejestracja w urzędzie pracy

Odnośnie rejestracji w urzędzie pracy – w świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.):

„Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)

2) bezrobotnym – oznacza to osobę (...) niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:


(...)
c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego”.

Osoba, która spełnia powyższe wymogi, ma prawo bezpośrednio po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej (np. po rozwiązaniu umowy o pracę – bez względu na tryb i podstawę jej rozwiązania) zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym, ponieważ po rozwiązaniu umowy o pracę nadal będzie Pani pobierać zasiłek macierzyński, nie będzie mogła Pani dokonać rejestracji w urzędzie pracy, dopóki nie zakończy się okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info