Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak wynagrodzenia za pracę

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2008-10-02

W tym roku nie otrzymałam żadnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę z tytułu umowy zawartej na czas nieokreślony, gdyż spółka, dla której pracuję, ma kłopoty finansowe. Za przyzwoleniem słownym prezesa postanowiłam nie jeździć do pracy, gdyż w firmie nic się nie dzieje. Chciałabym spytać, czy jeśli nie otrzymuję w ogóle wynagrodzenia, to czy muszę pracować? Szef jest fałszywym człowiekiem i sam określił pozyskiwanie pieniędzy przez siebie jako działania kunktatorskie i celowe. Z tego powodu boję się, że mimo jego przyzwolenia na niedojeżdżanie do pracy (są to wysokie koszty, gdyż jest to odległość 30 km w jedną stronę) szef podczas procesu skorzysta z tego faktu na swoją obronę. Jak mogę się wówczas bronić? Czy mogę wystąpić o odszkodowanie? Czy mogę otrzymać od niego zwolnienie dyscyplinarne?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli jest Pani osobą zatrudnioną w spółce na umowę o pracę, to zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu prawa pracy. W art. 100 K.p. naruszenie dyscypliny czasu pracy i niestawienie się do pracy uznano za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co daje pracodawcy możliwość zwolnienia pracownika łamiącego ten obowiązek, i to w trybie dyscyplinarnym. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniających takie rozwiązanie umowy.

Dopóki pracownik pozostaje z danym pracodawcą w stosunku pracy, dopóty winien się do niej stawiać (nawet jeśli nie otrzymuje wynagrodzenia). Natomiast pracodawca zobowiązany jest mu wypłacać comiesięczne wynagrodzenie.

Można zatem wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, w której pracodawca zwolni Panią dyscyplinarnie z zachowaniem powyższego terminu. Wówczas winna Pani podnieść na swoją obronę fakt, iż w czasie niestawienia się do pracy była Pani gotowa do wykonywania pracy, jednakże doznała przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy i za obopólną zgodą w tym czasie nie przebywała w miejscu pracy. Co więcej, za ten czas przysługuje Pani wynagrodzenie (wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika) określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony – jest to 60% wynagrodzenia. Pracodawcę dotyczy bowiem ryzyko wypłaty wynagrodzenia za okres niezawinionej przez pracownika przerwy w pracy, w czasie której pracownik pozostawał w gotowości do świadczenia pracy. Aby za przeszkodę (która spowodowała przerwę w pracy) obciążyć pracodawcę, musi ona wynikać z zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu pracy. Pracodawca zawsze odpowiada za spowodowanie przeszkody, gdy jest ona wynikiem działania lub zaniechania samego pracodawcy lub osób, za które odpowiada, a w szczególności innych pracowników. Przeszkoda leży po stronie pracodawcy także wówczas, gdy siła wyższa lub zdarzenie przypadkowe spowodowało zakłócenie funkcjonowania zakładu pracy.

W związku z powyższym musi Pani podnieść, że miała Pani wolę pracy, że była fizycznie i psychicznie zdolna do wykonywania pracy, że miała Pani z pracodawcą ustną umowę, że na każde jego polecenie stawi się Pani do pracy, że była Pani zawsze dostępna pod telefonem itp. Natomiast w związku z tym, że przeszkoda w świadczeniu pracy miała charakter długotrwały, Pani jako pracownik nie musiała w tym czasie przebywać w firmie, co zresztą ustaliła Pani z pracodawcą. Dobrze by było, aby mogła Pani powołać jakichś świadków na okoliczność stosunków panujących w firmie w ogóle, a w szczególności na Waszą ustną umowę co do niestawiania się w miejscu pracy przez dany okres.

Uważam, że słusznie byłoby rozstać się z tym pracodawcą. Jeśli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownik może rozwiązać łączący ich stosunek pracy bez wypowiedzenia. W takim wypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownika powinien złożyć na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia – łącznie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jednakże rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Terminowe niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia bez usprawiedliwionej przyczyny jest niewątpliwie ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy. Naruszenie to następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia, a od poznania przez Panią tej okoliczności (czyli od dnia, w którym dowiedziała się Pani, że nie wypłacono Pani wynagrodzenia za dany miesiąc) należy liczyć termin jednego miesiąca.

Niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę stanowi również wykroczenie przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 K.p.), za co grozi kara grzywny od 1000 zł do 3000 zł, o której orzeka sąd rejonowy wydział grodzki. O fakcie popełnienia wykroczenia powinna Pani zawiadomić inspektora pracy, który jest oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonym w Kodeksie pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana dnia wypłacania wynagrodzenia

Pracodawca mojego męża zawsze wypłacał wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca. Jesienią zaczął remontować budynek i źle policzył koszty, więc od listopada...

 

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Obniżenie wynagrodzenia pracownika w wieku przedemerytalnym

Czy na osiem miesięcy przed przejściem na emeryturę zakład pracy ma prawo zmniejszyć mi wynagrodzenie? Od 3 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »