Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody o warunki wypowiedzenie umowy o pracę i walka o odszkodowanie

Marek Gola • Opublikowane: 2021-06-18 • Aktualizacja: 2021-06-18

Kilka dni temu otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę, nie zgadzam się na jej warunki, uważam, że po 25 latach pracy w korporacji powinno mi się zaproponować coś lepszego. Firma, w której jestem zatrudniona, jest częścią korporacji międzynarodowej, w roku 2013 zaproponowano mi stanowisko głównego księgowego w tworzonym oddziale dla całej Europy, bez zmiany zakresu obowiązków oraz umowy o pracę. Pracowałam tak naprawdę za darmo w tej firmie od 2013 r. do czerwca 2018. Jeździłam tam przynajmniej raz w miesiącu, poświęcałam przynajmniej 4 godziny dziennie poza standardowym czasem pracy, aby sumiennie i rzetelnie wypełniać powierzone mi zadania. Kiedy już fizycznie nie dawałam rady i moje zdrowie uległo pogorszeniu, odsunięto mnie od tej pracy, bez żadnej gratyfikacji finansowej. Czy jestem w stanie wywalczyć odszkodowanie za tę dodatkową pracę? Na razie chciałabym tę sprawę załatwić polubownie – nie wiem tylko, do kogo o to wystąpić i jak.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Brak zgody o warunki wypowiedzenie umowy o pracę i walka o odszkodowanie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Wypowiedzenie dla pracownika

Wypowiedzenie jest to czynność jednostronna, która powoduje ustanie stosunku pracy wraz z upływem okresu – zwanego okresem wypowiedzenia. Rozwiązania w tym trybie stosunku pracy może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Inicjatywa rozwiązania może być zatem po każdej ze stron. Przy czym art. 30 K.p. dla tej czynności prawnej zarówno, gdy dokonuje jej pracodawca jak i pracownik wymaga formy pisemnej.

Jeśli chodzi o oświadczenie woli pracodawcy, to w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony wymaga ono również podania przyczyny wypowiedzenia.

Przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy

Jeżeli chodzi o przyczynę wypowiedzenia, to konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie regulacje – art. 30 i art. 45 K.p.

Przepis art. 30 K.p. wymaga podania przyczyny natomiast art. 45 K.p. dla zasadności roszczeń wywodzonych z tego przepisu – wymaga, aby wypowiedzenie było uzasadnione.

Wymóg formalny z art. 30 to jest podanie przyczyny. Z tym, że przyczyna musi być podana  w sposób konkretny. Oznacza to, że musi być zrozumiała dla adresata–pracownika. Musi on wiedzieć, dlaczego pracodawca go zwalnia z pracy w danym trybie.

Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w doktrynie, jaki i judykaturze, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami.

Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeni muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie.

Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron tak ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak M. Gersdorf i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna, lub przyczyny rozwiązania, zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

Zgodnie z art. 30 K.p. pisemne wypowiedzenie umowy powinno zawierać pouczenie dla pracownika o przysługujących mu środkach odwoławczych. Jeżeli jednak tego pouczenia, nie będzie to nie będziemy mieli do czynienia z nieprawidłowym wypowiedzeniem umowy, co by uzasadniało roszczenia o przywrócenie do pracy czy odszkodowanie. Z tego tytułu, że pracodawca nie pouczył należycie o przysługujących środkach odwoławczych, pracownik nie może wywodzić roszczeń z art. 45 K.p. Natomiast w takim przypadku, jeżeli pracownik uchybi siedmiodniowemu terminowi zawitemu z art. 264 K.p., będzie to podstawa do przywrócenia tego terminu.

Odszkodowanie po wypowiedzeniu

Odwołanie składa się na piśmie, a jeżeli pracownik nie ma profesjonalnego pełnomocnika, można ustnie do protokołu w sądzie właściwym (sądem właściwym rzeczowo jest zawsze sąd rejonowy, jeżeli chodzi o właściwość miejscową, to mamy właściwość przemienną, czyli sąd, w którego okręgu jest siedziba pracodawcy, bądź też praca jest albo miała być wykonywana).

Odwołanie od wypowiedzenie jest wolne od opłat sądowych, jeżeli wartość przedmiotu sporu jest mniejsza aniżeli 50 000 zł. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku. W sytuacji przekroczenia 50.000 zł opłata sądowa wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu, tj. 12 miesięcy x wysokość wynagrodzenia brutto.

Jak mniemam, nie zgadza się Pani z przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, jednakże przyczynę trzeba będzie podważyć skutecznie za pomocą jednego z ww. zarzutów: nieprawdziwa, nierzeczywista, nieweryfikowalna, nieuzasadniona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »