Kategoria: BHP
Artykuły

Strona: 1 2


Higieniczne warunki pracy a palarnia

W artykule omówiono problematykę dotyczącą organizowania palarni w zakładach pracy na tle definicyjnego pojęcia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, zwracając uwagę na nieuprawnione poglądy tych, którzy palarnię utożsamiają definicyjnie z tego rodzaju pomieszczeniem.

więcej ››

Warunki pracy a upały

W artykule omówiono zagadnienia związane z organizacją stanowisk pracy i środowiska pracy w wysokich temperaturach spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Uwzględniono zarówno obowiązki pracodawcy jak i uprawnienia pracownika w aspekcie wykonywania pracy w warunkach bezpiecznych i higienicznych.

więcej ››

Nowelizacja Kodeksu pracy w sferze bhp

W artykule omówiono istotne zmiany nowelizacyjne w Kodeksie pracy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzone w 2007 r. mające wpływ na zakres stosowania tych przepisów ochronnych.

więcej ››

Zmiany postępowania powypadkowego

W artykule omówione dokonane zmiany w postępowaniu powypadkowym, zwracając szczególna uwagę na strukturę obowiązków zespołu powypadkowego i wynikające stąd konsekwencje prawne.

więcej ››

Problemy palenia tytoniu w pracy

W artykule omówiono kolejne problemy związane z wyrokiem NSA z dnia 4.04.2007 r. I OSK 892/06, w którym stwierdzono że pracodawca zatrudniający 20 pracowników obowiązany jest, na podstawie ogólnych przepisów bhp, utworzyć dla pracowników palarnię bez względu na to czy zatrudnia palaczy tytoniu.

więcej ››

Rozliczanie czasu pracy

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w kontekście pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych przekraczających pracowniczą normę średniotygodniową. Opracowanie stanowi polemikę z poglądem E. Szemplińskiej prezentowanym w artykule „Zarządzanie czasem pracy – granice swobody pracodawcy” zamieszczonym w Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym z 2007 r. Nr 2 str. 22 i nast.

więcej ››

Tworzenie służby bhp

W artykule omówiono kontrowersyjne wykładniowo zagadnienia dotyczące tworzenia służby bhp. Zwrócono uwagę na zakres obowiązków pracodawcy, w tym w szczególności konieczność zatrudniania w służbie bhp pracowników lub zleceniobiorców.

więcej ››

Zakres podmiotowy stosowania przepisów bhp

W artykule omówiono zakres podmiotowy stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określając strukturę podmiotów zatrudniających zobowiązanych do przestrzegania tych regulacji a także pracobiorców zobowiązanych do stosowania się do tych przepisów ochronnych.

więcej ››

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników w aspekcie obowiązków pracodawcy i pracownika oraz skutków prawnych wynikających z niedopełnienia tych obowiązków.

więcej ››

Praca przy monitorze ekranowym

W artykule omówiono zakres stosowania przepisów bhp dotyczących monitorów ekranowych, w szczególności w stosunku do pracowników wykorzystujących monitory ekranowe jako ekrany kontrolne lub sygnalizujące.

więcej ››

Wykonywanie zadań służby bhp

W artykule omówiono problemy dotyczące poprawnego powierzania wykonywania zadań służby bhp w zależności od liczby zatrudnionych pracowników przez danego pracodawcę.

więcej ››

Palenie tytoniu w zakładzie pracy

W artykule omówiono poprawne postępowanie pracodawcy w zakresie problematyki palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, na tle ukazujących się błędnych wykładni w tym zakresie.

więcej ››

Służba bhp po nowemu

Omówienie zasad powoływania przez pracodawcę służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień decyzyjnych inspektora pracy w tym zakresie

więcej ››

Konsultacja w zakresie bhp

Analiza struktury obowiązków pracodawcy w sferze konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami problemów z zakresu bhp.

więcej ››

Strona: 1 2

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z BHP?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »