Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezprawne zwolnienie w ciąży i brak macierzyńskiego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-06-13

W połowie 2015 r. zostałam zwolniona dyscyplinarnie. Przebywałam wtedy na zwolnieniu z powodu ciąży. Wniosłam sprawę do sądu i wygrałam. Wyrok jest prawomocny, zostałam przywrócona do pracy. Do dnia porodu płacił mi ZUS. Nie należał mi się jednak urlop macierzyński i zostałam bez grosza. W dniu 2016 r. wygrałam w sądzie. Czy ZUS teraz odda mi za macierzyński, który jeszcze może trwać? Czy mój urlop wypoczynkowy u pracodawcy mi się tez należny za rok 2015 i 2016? Czy to nie ZUS, a pracodawca musi mi oddać za czas pozostawania bez pracy i zwolnienie bezprawne w ciąży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 57 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc”.

Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1998 r. (sygn. akt I PKN 443/98) okres pobierania zasiłku chorobowego (a także zasiłku macierzyńskiego) powinien być odliczony od okresu, za który przysługuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania bez pracy. Utrata zarobku jest bowiem wówczas rekompensowana zasiłkiem chorobowym (macierzyńskim). Nie ma podstaw, aby pracownik uzyskiwał jednocześnie dwa świadczenia: zasiłek chorobowy (macierzyński) i omawiane wynagrodzenie.

Tak więc wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy wypłaca pracodawca po odliczeniu okresu pobierania przez Panią zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (o czym poniżej).

Skoro ma już Pani wyrok, może Pani złożyć do ZUS-u zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 wraz z następującymi dokumentami:

  1. skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka lub jego kopią potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem,
  2. zaświadczeniem lekarskim wystawionym na zwykłym druku stwierdzającym stan ciąży w okresie zatrudnienia – w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa,
  3. prawomocnym orzeczeniem sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa.

Wówczas ZUS wypłaci Pani zasiłek macierzyński, ale spowoduje to pomniejszenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy za czas nieświadczenia pracy, to przysługuje on Pani jedynie proporcjonalnie do czasu zatrudnienia w 2015 i 2016 r. (nie w całości za każdy z tych lat). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego „pojęcie »okres pozostawania bez pracy« należy rozumieć jako okres nieświadczenia pracy u pracodawcy, który dokonał wypowiedzenia niezgodnie z prawem. Przepis ten nie nakazuje uznania okresu pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, za okres zatrudnienia, lecz jedynie wliczenia tego okresu do okresu zatrudnienia. W okresie pozostawania bez pracy, który nie jest okresem zatrudnienia ani też okresem uznawanym za okres zatrudnienia, lecz jedynie okresem podlegającym wliczeniu do okresu zatrudnienia, pracownik przywrócony do pracy orzeczeniem sądu nie pozostaje w stosunku pracy. W tym okresie pozostawania bez pracy pracownikowi nie przysługują świadczenia wiążące się ze stosunkiem pracy, wśród nich prawo do urlopu”.

Dlatego skoro Pani została zwolniona w połowie 2015 r., to ma Pani prawo jedynie do 1/2 z przysługującego Pani za 2015 r. urlopu (o ile go Pani nie wykorzystała). Skoro zaś przywrócona do pracy została Pani dopiero w np. październiku 2016 r., ma Pani prawo do 3/12 z przysługującego Pani w tym roku urlopu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki