Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zasady wypłaty wynagrodzenia

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-11

Pracuję w gastronomii. Ostatnio mój pracodawca zmienił zasady wypłaty wynagrodzenia. Pensję wypłaca do 10 każdego miesiąca, lecz nadgodziny rozlicza po 3 miesiącach i albo wypłaca pieniądze, albo wysyła na urlop. Ja chcę więcej pracować i się na to godzę, ale chciałbym otrzymywać pieniądze za nadgodziny w danym miesiącu, a już na pewno nie urlop. Czy można w umowie zapisać zaproponowane przeze mnie zasady? Czy pracodawca może wypłacać wynagrodzenie według ostatnio zmienionych zasad?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Słowem – nie ma potrzeby regulowania kwestii wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w umowie, gdyż wynika to z przepisów prawa, a dodatkowo powinno być uregulowane w przepisach wewnętrznych pracodawcy. Ale oczywiście porozumienie w tej kwestii jest dopuszczalne.

Jeśli okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące, to pracodawca nie ma obowiązku częstszego niż co 3 miesiące rozliczania godzin nadliczbowych.

Dodatkowo – pracodawca może podjąć decyzję, że zamiast wynagrodzenia udzieli pracownikowi dnia wolnego za godziny nadliczbowe. W takim przypadku (jeśli pracownik sam o to nie wnioskował) udziela mu za każdą godzinę nadliczbową 1,5 godziny dnia wolnego.

Niestety przepisy stanowią, że jeśli pracodawca zechce skorzystać z takiej możliwości – pracownik nie może się domagać wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z powodu braku efektów, wypowiedzenie

Otrzymałem wypowiedzenie z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jako przyczynę podano brak wyników sprzedaży. Jestem przedstawicielem handlowym. Czy przysługuje mi tak zwana wyprawka? Umowa o pracę zawarta była na czas nie określony i pracuję od 02.12.2002 r.

Wynagrodzenie od gminy za zajęcia dodatkowe, czyli ponadwymiarowe

Organ prowadzący szkołę podstawową, gmina, przydzielał zajęcia dodatkowe jako godziny ponadwymiarowe aneksem do arkusza organizacyjnego szkoły. Celem tych działań było „wypracowanie” średniego wynagrodzenia przez nauczycieli. Zgodnie z moją wiedzą godziny te powinny być płatne z budżetu gminy i nie powinno ich się wliczać do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ zajęcia te nie są godzinami ponadwymiarowymi (zgodnie z KN). Czy mogę domagać się zapłaty za przepracowane godziny przez gminę? Czy gmina powinna ponownie wyliczyć średnie wynagrodzenia?

Premia frekwencyjna

Szef zamiast obiecanej podwyżki dał mi tzw. premię frekwencyjną. Obniża się za nieobecność z powodu urlopu lub choroby (tak że może nawet wynieść 0 zł, a i tak wyjściowo jest śmiesznie niska). Czy to zgodne z prawem?

Prawo do premii uznaniowej

Czy w wieku przedemerytalnym pracodawca może nie wypłacać premii uznaniowej pracownikowi? Wcześniej dostawałam ją co miesiąc.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »