Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-05-12

Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie? Dostałem wypowiedzenie zmieniające wysokość mojej pensji – do tej pory otrzymywałem 2300 zł, ale od sierpnia mam otrzymywać 1800 zł. Czy jest to zgodne z prawem? Co będzie, jeśli nie podpiszę tego wypowiedzenia?
Kamilla Stefaniuk-Borówka

Pracodawca może obniżyć Panu wynagrodzenie pod warunkiem, że wyrazi Pan na to zgodę. W razie odmowy przyjęcia nowych warunków płacy Pana umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 42 K.p. § 1 przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się więc odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów, co oznacza:

 1. obowiązek zachowania okresów wypowiedzenia i terminów upływu okresu wypowiedzenia przewidzianych dla wypowiedzeń definitywnych – okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest więc uzależniony od okresu zatrudnienia Pana u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli Pan był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli był Pan zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli był Pan zatrudniony co najmniej 3 lata;
 2. brak możliwości stosowania wypowiedzeń zmieniających do umów zawartych na czas określony, jeżeli nie przewidują one możliwości wcześniejszego ich wypowiedzenia;
 3. konieczność uzasadnienia wypowiedzenia warunków płacy (w przypadku umów na czas nieokreślony);
 4. obowiązek wcześniejszego uzgodnienia zamiaru wypowiedzenia warunków płacy z ZOZ reprezentującą interesy pracownika (jeżeli taka w zakładzie pracy istnieje),
 5. utrzymanie szczególnej ochrony niektórych grup pracowników przed wypowiedzeniem.

Ponadto – zgodnie z art. 42 § 2 K.p. – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast – według art. 42 § 3 K.p. – w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Oznacza to, że pracodawca może obniżyć wynagrodzenie, wręczając Panu na piśmie tzw. wypowiedzenie zmieniające, w którym proponuje Panu nowe warunki płacy oraz poucza o możliwości nieprzyjęcia zaproponowanej zmiany do upływu połowy okresu wypowiedzenia – nieprzyjęcie zmian spowoduje, że umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy musi być złożone na piśmie i musi zawierać:

 • wypowiedzenie starych warunków pracy i płacy i zaproponowanie nowych,
 • pouczenie o terminie złożenia oświadczenia o odmowie,
 • pouczenie o możliwości odwołania od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego.

Brak któregokolwiek z tych elementów może stanowić podstawę do złożenia odwołania do sądu pracy.

Zgodnie z powyższym powinien Pan zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 • Jeśli wypowiedzenie zawiera pouczenie o prawie do odmowy, to oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków musi Pan złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Brak oświadczenia oznacza, że zaakceptował Pan nowe warunki płacowe.
 • Jeśli jednak w wypowiedzeniu nie ma odpowiedniego pouczenia, proponowane warunki może Pan odrzucić do końca wypowiedzenia.

Od wypowiedzenia warunków płacy może Pan odwołać się do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania pisma zawierającego wypowiedzenie zmieniające. Odwołanie od wypowiedzenia nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia nowych warunków pracy i płacy przez pracownika. Powody, dla których może Pan się odwołać, to m.in.:

 • wypowiedzenie złożone bez uzasadnionej przyczyny,
 • bez podania przyczyny lub bez konsultacji z zoz (umowa na czas nieokreślony)
 • bądź z naruszeniem przepisów ograniczających dopuszczalność wypowiedzenia.

Oto co może Pan zrobić w sytuacji, gdy zaproponowano Panu obniżenie wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego:

 • odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy oraz nie odwoływać się od wypowiedzenia – w ten sposób doprowadzi Pan do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia;
 • odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy i jednocześnie odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy, żądając uznania jego bezskuteczności lub przywrócenia do pracy – w takim wypadku orzeczenie uwzględniające odwołanie czyni wadliwe wypowiedzenie warunków pracy lub płacy bezskutecznym i stosunek pracy trwa nadal na niezmienionych warunkach bądź też następuje przywrócenie pracownika do pracy na „starych” warunkach, jeżeli wcześniej doszło do rozwiązania umowy o pracę na skutek odmowy pracownika;
 • nie odmawiając przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy, odwołać się od wypowiedzenia – stosunek pracy po upływie okresu wypowiedzenia trwa nadal na zmienionych warunkach, ale pracownik dalej może domagać się przywrócenia poprzednich warunków przez sąd pracy;
 • odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy i odwołując się od wypowiedzenia, domagać się jedynie odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, do którego dochodzi na skutek niezgodnego z prawem wypowiedzenia zmieniającego.

Zmiana wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego również nie może powodować, że nowa płaca byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240 (13 dni chorobowych). W marcu 2011 r. wypłacono trzynastkę w wysokości 1865,11 zł. Czy trzynastkę należny uzupełnić w następujący sposób: 1865,11 zł : 240 dni x 253 dni = 1966,14 zł? Na jaki przepis mam się powołać?

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej: 2000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 400 zł premii uznaniowej. Za wykonywaną pracę otrzymywałem dotychczas zawsze 2400 zł miesięcznie, ani mniej, ani więcej. Czy w takim przypadku te 400 zł można traktować jako stały składnik wynagrodzenia mimo zapisu w aneksie, że jest to premia uznaniowa? W tym miesiącu pracodawca nie wypłacił mi premii.

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym

Nauczyciel dyplomowany (zatrudniony poprzez mianowanie na czas nieokreślony) był zatrudniony w niepełnym wymiarze w poprzednim roku szkolnym, aktualnie jest w stanie nieczynnym. Czy nauczyciel powinien otrzymywać pełne wynagrodzenie zasadnicze, czy takie jakie otrzymywał w poprzednim w roku szkolnym (z niepełnego zatrudnienia)?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »