Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

W jaki dzień wypłata ekwiwalentu za urlop – czy w dniu rozwiązania umowy?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-06-06

Kiedy powinnam otrzymać przelew ekwiwalentu za urlop – w dniu wygaśnięcia umowy? Dostałam wypowiedzenie z dniem 23 maja, kadrowa przez telefon mi powiedziała, że ekwiwalent dostanę dopiero 10 czerwca. W jaki sposób mam ją pośpieszyć?
Dorota Kriger

Pracownikowi – zgodnie z art. 171 § 1 K.p. – w przypadku niewykorzystania przez niego przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ponieważ świadczenia takiego jak ekwiwalent urlopowy nie należy traktować jako części wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, gdyż z tym dniem pracownik nabywa do niego prawo. Niedotrzymanie tego terminu powoduje konieczność wypłacenia odsetek z tytułu zwłoki w realizacji należności (art. 481 K.c. w zw. z art. 300 K.p.).

Powyższy termin nie wynika bezpośrednio z przepisów, ale m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12.05.1996 r. (sygn. akt. IPK N34/96, OSNAPiUS z 1997 r. Nr 13 poz. 237), w którym SN stwierdził, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nie ma znaczenia w tym przypadku to, że w zakładzie pracy wynagrodzenie jest wypłacane np. 10 dnia miesiąca następnego – ten termin nie dotyczy, jak już wyżej wykazano, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Warto wiedzieć, iż w ostatnim dniu zatrudnienia pracownik powinien otrzymać nie tylko ekwiwalent, lecz także inne świadczenia przewidziane prawem, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia za pracę (np. odprawa emerytalna).

Wracając do Pani pytania: pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent w ostatnim dniu stosunku pracy. Nie należy jednak mylić dnia otrzymania wypowiedzenia z dniem rozwiązania umowy, którym jest nie pierwszy, ale ostatni dzień wypowiedzenia. Jeśli więc okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął – nie należy pospieszać pracodawcy, gdyż nie ma do tego podstaw. Jeśli zaś umowa już się rozwiązała i pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu – należy złożyć pismo z żądaniem wypłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę (wskazując wyżej przywołane podstawy prawne).

Ponadto należy uświadomić pracodawcę, iż zgodnie z art. 282 § 1 K.p. pracodawca, który m.in. nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Czy będąc na urlopie dla poratowania zdrowia w szkole, mogę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie wziąć bezpłatny urlop wychowawczy w poradni?

Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy

Jak obliczyć ilość dni urlopu w nowym miejscu pracy, gdzie wymiar urlopu to 26 dni, a w poprzednim miejscu pracy było to 36 dni (nauczyciel akademicki). Na uczelni wykorzystałam urlop (15 dni) zgodnie z wymiarem urlopu według ustawy o szkolnictwie wyższym. W nowej pracy od czerwca do końca roku proporcjonalnie jest 16 dni urlopu. Czy jeśli w poprzedniej pracy wykorzystałam 15 dni to w nowej przysługuje mi 16 dni urlopu (proporcjonalnie), czy 26 minus 15, czyli 11?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »