Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-08-20

Czy po skończonym urlopie wychowawczym należy mi się urlop wypoczynkowy?
Dorota Kriger

W przypadku pracowników powracających z urlopu wychowawczego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, odnoszące się do urlopów proporcjonalnych, udzielanych przez kolejnego pracodawcę pracownikowi, z którym wcześniej rozwiązano stosunek pracy. Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników, których urlop wychowawczy trwał dłużej niż 1 miesiąc (art. 1552 § 1 pkt 2 K.p.).

Jeżeli pracownik wraca z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym go rozpoczął, pracodawca proporcjonalnie obniża mu urlop wypoczynkowy za dany rok. Chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Urlop wypoczynkowy obniżany jest za każdy miesiąc nieobecności, zgodnie z zasadą, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1552a § 1 w zw. z art. 1553 K.p.).

Jeżeli pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy w jednym roku, a wraca z niego w latach następnych, także przysługuje mu, w roku powrotu do pracy, urlop proporcjonalny, udzielany zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 2 K.p.

Zgodnie z tym przepisem w roku kalendarzowym, w którym pracownik powraca do pracy po urlopie wychowawczym, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Ustalenia te nie dotyczą urlopu zaległego, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Niewykorzystany urlop należy się pracownikowi w pełnym wymiarze.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Staram się jednej z pracownic obliczyć urlop za 2007 r. i nie mam pewności, czy robię to poprawnie. Dane są takie: dziewczyna ma studia magisterskie, obroniła się w czerwcu 2005 r. – więc liczyć należy 8 lat. Swoją pierwszą pracę podjęła właśnie u nas – 16 grudnia 2005 r. A więc 16 grudnia 2007 r. zwiększył się wymiar przysługującego jej urlopu na 26 dni. Czy poniższe sumowanie jest zatem prawidłowe? Od stycznia do listopada – 19 dni, grudzień – 3 dni, razem za rok 2007 – 22 dni.

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Korzystanie z urlopu na żądanie

W moim zakładzie pracy planowanie urlopu dotyczy całego wymiaru urlopu, czyli w moim przypadku 26 dni. W związku z tym nie mam możliwości korzystania z urlopu na żądanie. Czy pracodawca może pozbawić mnie prawa do urlopu na żądanie?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »