Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa o dzieło a składki ZUS

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-11

Czy pracując na podstawie umowy o dzieło, mogę sam opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę wypełnić i ile wynoszą te składki?
Dorota Kriger

Osoby, które mogą dobrowolnie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zostały wymienione w art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl przywołanego przepisu prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi przysługuje:

 • małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, a także w instytucjach, ośrodkach informacji i kultury za granicą,
 • osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa,
 • studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,
 • alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do ukończenia 25 roku,
 • odbywającym na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych staż adaptacyjny wnioskodawcom – obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej – w rozumieniu odpowiednio przepisów o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych lub przepisów o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

W katalogu osób uprawnionych do objęcia ich dobrowolnym ubezpieczeniem brak osób pracujących na podstawie umowy o dzieło. Jednocześnie, zgodnie z art. 11 tej ustawy, osoby te nie mogą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 10 oraz art. 7 pkt 3 ustawy prawo do kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń rentowych i emerytalnych ma prawo osoba, której tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia ustał w okresie najdalej 30 dni wstecz od ustania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jeśli więc w okresie do 30 dni wcześniej posiadał Pan inny tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, to może Pan kontynuować dobrowolne opłacanie składek po uprzednim złożeniu wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą być kontynuowane, jeśli osoba ubezpieczona nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń.

Na podstawie powyższego uznać należy, że nie ma Pan możliwości przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń rentowych i emerytalnych oraz chorobowego. Możliwe jest jedynie kontynuowanie dobrowolnych ubezpieczeń rentowych i emerytalnych, jeśli spełnione są powyższe wymogi (czyli wcześniejsze podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom).

Inna sytuacja jest w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Tu osoba realizująca umowę o dzieło może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, a całość kwestii z tym związanych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Należy w tym celu złożyć wniosek w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisać umowę z NFZ, wnieść opłatę dodatkową oraz dokonać zgłoszenia w ZUS. Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym można otrzymać w oddziałach NFZ, jak również pobrać ze strony internetowej NFZ. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym zainteresowanego następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ – jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia wniosku – a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Umowę można w każdej chwili rozwiązać — warunkiem jest pisemne poinformowanie o tym fakcie NFZ.

Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest także wniesienie opłaty dodatkowej. Wysokość tej opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek i wynosi:

 • 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku,
 • 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat,
 • 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat,
 • 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat,
 • 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.

Na samym końcu ubezpieczony powinien złożyć we właściwej dla swojego miejsca zamieszkania jednostce organizacyjnej ZUS dokument ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX w terminie 7 dni od zawarcia umowy z NFZ.

Dodatkowo za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony zobowiązany jest składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA z rozliczoną składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty dokonuje się na konto ZUS. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału. Wysokość składki to 9% podstawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się w urzędzie pracy i uzyskałam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czy należy mi się zasiłek chorobowy, jeśli mam zasiłek dla bezrobotnych?

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie jestem w 6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli praca jest fizyczna i z czynnikami szkodliwymi dla dziecka (choroby), mogę pójść wcześniej na urlop macierzyński? Praca nie pozwala mi nawet na wizyty u lekarza, które są wymagane.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Gdzie szukać dowodów pracy w kółku rolniczym

W latach 1971–1974 pracowałam w kółku rolniczym. Gdzie szukać dowodów na tę pracę? A archiwach nie mogę tego znaleźć, jestem odsyłana z miejsca na miejsce. Książeczka ubezpieczeniowa zaginęła. Mam tylko umowę o pracę i zeznania świadków. ZUS ciągle odmawia przyznania emerytury. Co robić?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »