Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Udostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika

Autor: • Opublikowane: 2007-08-30

Czy pracodawca tylko udostępnia ewidencje? Czy mogę zażądać kopi tej ewidencji dla mnie? Czy pracodawca może zabronić mi wykonania kopii tej ewidencji?

Zgodnie z art. 149 par. 1 K.p. pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Zdanie drugie tego przepisu przewiduje, że pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

Udostępnienie jest pojęciem dość szerokim zależnym zasadniczo od interesu prawnego pracownika.

Zgodnie z art. 354 par. 1 K.c. znajdującego zastosowanie przez art. 300 K.p. dłużnik czyli pracodawca powinien wykonać zobowiązanie, o którym mowa w art. 149 par. 1 K.p. zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego.

Celem art. 149 par. 1 K.p. jest zapewnienie uczciwości w stosunkach pracy, poprzez stworzenie dokumentacji, w której należy odnotowywać rzeczywisty czas pracy pracownika, gwarantującej poprawność wyliczania wynagrodzenia za pracę.

Ratio legis tego przepisu ma za zadanie umożliwienie pracownikowi czuwania nad tym, czy pracodawca prawidłowo ewidencjonuje jego czas pracy.

Pracownik może mieć interes prawny, w razie stwierdzenia nieprawidłowości ewidencyjnej, w posiadaniu dla celów dowodowych kopii takiej ewidencji.

Udostępnienie nie polega więc wyłącznie na umożliwieniu przeglądnięcia ewidencji czasu pracy lecz także na sporządzeniu z niej odpisów wypisów, czy wręcz kserokopii.

Pracownik może być zainteresowany posiadaniem kserokopii i pracodawca na umotywowany wniosek pracownika powinien umożliwić mu zrobienie kopii ewidencji.

Odrębną kwestią są koszty kopii, które zasadniczo będą obciążać pracownika.

W praktyce, pracodawcy często bezpodstawnie odmawiają przekazania zainteresowanemu pracownikowi kserokopii ewidencji, toteż zwykle zainteresowani zwracają się do PIP celem uzyskania takiej dokumentacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Podróż służbowa i wyjazd w niedzielę

Zostałem oddelegowany do pracy w Gdańsku. Moje stałe miejsce zamieszkania to Bełchatów. Mój czas pracy trwa od 7 do 15. Czy pracodawca może mnie zmusić do wyjazdu w niedzielę? Mogę wyjechać w poniedziałek o 7 rano z siedziby firmy, nie ponosząc żadnych strat finansowych?

Kto – pracownik czy pracodawca – wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?

Czy pracodawca ma prawo ingerować w to, kiedy jaki dzień wybiorę jako dzień wolny za dodatkową pracę w sobotę? Pracodawca mówi np.: „W poniedziałek nie, w piątek również nie, w środę także nie – pozostaje tylko wtorek lub czwartek. To kiedy pana nie będzie w pracy?”. Czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?

Szkolenia poza godzinami pracy

W moim zakładzie pracy co miesiąc odbywają się krótkie „szkolenia” poza godzinami pracy. Jak powinno się liczyć nadgodziny za takie szkolenia? Jak to wyliczyć, gdy szkolenie trwa np. 15 minut?

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18. Otrzymałam pismo o ograniczeniu godzin pracy: 10/18 etatu w pierwszej i 5/18 w drugiej szkole i jestem proszona o wyrażenie zgody na obniżenie etatu do 10/18. Czy nie powinno być to do 15/18?

Minimalny dzienny wymiar czasu pracy

Mam pół etatu w domu dziecka. Oznacza to 20 godzin tygodniowo według okresu rozliczeniowego. Jaki minimalny dzienny wymiar czasu pracy mi przysługuje? Mój pracodawca często narzuca mi w harmonogramie 2 godziny pracy dziennie. Taka sytuacja generuje mi duże koszty dojazdu do pracy. Czy muszę się zgadzać na tylko 2 godziny dziennie?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »