Kategoria: Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Rozwiązanie umowy z powodu mobbingu

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-10-28

Mam umowę na czas nieokreślony. Od roku byłam na zasiłku chorobowym, teraz rehabilitacyjnym z powodu depresji (mobbing w pracy). Zdecydowałam się podać pracodawcę o odszkodowanie i jednocześnie wypowiedzieć umowę o pracę. Czy mogę wypowiedzieć umowę o pracę w trybie ustawowym (3-miesięcznym) z podaniem art. 943 § 4 Kodeksu pracy i czy muszę uzasadniać podanie tego artykułu?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Komentowany artykuł w § 4 wskazuje mobbing jako uzasadnioną przyczynę rozwiązania przez pracownika stosunku pracy. Przepis ten nie określa sposobu rozwiązania, co w połączeniu z art. 30 § 1 K.p. przewidującym dwa tryby jednostronnego rozwiązania umowy o pracę: za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, daje podstawę, by przyjąć, że oba te sposoby mają zastosowanie do rozwiązania umowy z powodu mobbingu.

Ponieważ mobbing jest kwalifikowanym deliktem prawa pracy, będzie on spełniał przesłankę, jaką jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Ważne jest przy tym sposobie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, że stosowne oświadczenie pracownik może złożyć najpóźniej w ciągu miesiąca od ustania stosowania mobbingu.

Podsumowując – jeśli zdecyduje się Pani na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu mobbingu to musi Pani podać przyczynę jego rozwiązania, którą w tym przypadku jest mobbing. Jednakże przepisy mówią o podaniu przyczyny, a nie o uzasadnianiu rozwiązania stosunku pracy. Wskazanie więc przepisu komentowanego w mojej opinii jest wystarczające.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Ujawniamy mobbing

Proszę o radę. Jeżeli dyrektor występując w imieniu pracodawcy nakłania pracownika do wykonywania poleceń mimo, że pracownik ma odmienne zdanie a jako argumenty używa słów: „pani pracuje długo w tej firmie i wie co dzieje się z pracownikami, którzy nie są posłuszni czy oporni”, „nie chcę słyszeć o nadgodzinach i nie chcę ich nigdzie widzieć zanotowanych, ale do domu wychodzi się jak wszystko jest zrobione”. Dla wyjaśnienia zakres moich obowiązków jest coraz większy, sukcesywnie zmieniane są zakresy obowiązków, w których przybywa punktów, muszę je podpisać mimo, że nie zgadzam się z ich zwartością. Bardzo często pracuję po godzinach, żeby wywiązać się z powierzonych obowiązków bez wynagrodzenia. Gdy głośno powiedziałam, że pracuję na 1 etat zmieniono mi angaż a dokładnie wymiar czasu pracy na „zadaniowy”. Uzyskałam informację, że w tym wymiarze pracy także obowiązuje nieprzekraczalny czas tygodniowy w ilości 45 godzin. Proszę o radę czy muszę zgadzać się na ciągły stres i różne metody przełożonych zmierzające do posłuszeństwa. W ostatnim okresie kilka osób złożyło wymówienia z winy pracodawcy podając art. 55 & 1.1. Co to jest?

Jednakowe wynagrodzenie

Czy w świetle art. 18 § 3 a-e K.p. zróżnicowanie stawek osobistego zaszeregowania pracowników wykonujących tą samą pracę na tym samym stanowisku ze względu np. na większe doświadczenie i umiejętności, aktywność zawodową i zaangażowanie w pracy na tym stanowisku, większe poczucie obowiązku itp. jest naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

Równe traktowanie w zatrudnieniu – wypowiedzenie

Czy mogę wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia, podając jako przyczynę nierówne traktowanie pracowników? Moje zarobki są zbliżone do innych, a mam w umowie więcej obowiązków od pozostałych.

Dyskryminacja pośrednia

Jestem zatrudniona jako położna w szpitalu na podstawie umowy o pracę na czas określony. Od długiego czasu przełożona nie przydziela mi dodatkowych dyżurów, przez co pozbawia mnie zarobków – mimo że wszystkie pozostałe pracownice je dostają. Dodam, że mam najwyższe kwalifikacje w całym zespole. Ponadto zostałam wbrew swojej woli wysłana na tygodniowy urlop wypoczynkowy (termin urlopu był wprawdzie zgodny z moją wcześniejszą deklaracją – plan urlopów ustala się w moim miejscu pracy na cały rok z góry – ale ponieważ zmieniły mi się plany, wnioskowałam o możliwość wykorzystania urlopu w innym terminie – szefowa się na to nie zgodziła). Uważam, że takie postępowanie wobec mnie jest dyskryminacją. Co na to prawo?

 

Bezpośredni przełożony i mobbing

Niedawno zmieniłam placówkę – miejsce pracy. Bezpośredni przełożony stosuje wobec mnie mobbing – ośmiesza mnie przed innymi pracownikami, puszcza plotki. Czy mogę coś z tym zrobić? Czuję się szykanowana.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »