Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Odwołanie się od wyroku sądu pracy po kilku latach

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-15

W 2013 roku zostałam zwolniona z pracy. Ponieważ byłam chora, złożyłam pozew do sądu pracy z 2-dniowym opóźnieniem wraz z pismem o przywrócenie terminu z uzasadnieniem i zwolnieniem lekarskim. Sprawa weszła na wokandę – sądziłam, że jest to jednoznaczne z przywróceniem terminu. Dopiero w uzasadnieniu (niekorzystnego) wyroku po trzech latach procesu dowiedziałam się, że termin nie został przywrócony – oddalenie powództw z powodu uchybienia terminu. Mam zamiar odwołać się od wyroku. Jak się bronić?

Katarzyna Siwiec

Zgodnie z treścią art. 265 Kodeksu pracy jeżeli pracownik nie wniósł - bez swojej winy – w terminie czynności odwołania sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.

Przepis dalej mówi, iż wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Jak Pani widzi, konieczny jest wniosek pracownika o przywrócenie terminu, taki musi być sformułowany.

„W nauce prawo podkreśla się, że Sąd Najwyższy podkreślił też, że art. 265 k.p. nie określa formy złożenia wniosku o przywrócenie terminu, a więc może być on złożony w dowolnej formie. Ze względu na słuszny interes pracownika i wyjątkową krótkość terminów przewidzianych w art. 264 k.p. usprawiedliwione jest stanowisko, że sam fakt wniesienia przez pracownika pozwu po upływie wspomnianych terminów należy traktować jako zawierający implicite wniosek o przywrócenie terminu” (tak K. Gonera, A. Kijowski, Komentarz do kodeksu pracy).

Także w orzecznictwie wielokrotnie przyjmowano, że samo złożenie pozwu o przywrócenie do pracy po terminie z art. 264 traktuje się jako zawierający implicite wniosek o jego przywrócenie, traktując tym samym liberalnie kwestię warunków formalnych dotyczących wniosku o przywrócenie terminu (np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1986 r., sygn. akt III PZP 8/86, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1994 r., sygn. akt I PRN 21/94 ).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dlatego też jeśli coś było nie w porządku z wnioskiem o przywrócenie terminu, może się Pani powołać na te argumenty.

Jeśli zaś sąd nie przywrócił terminu, bo uznał, że zwolnienie lekarskie nie jest tu wystarczającym powodem, to koniecznie musi Pani wnieść apelację, polemizując po prostu ze stanowiskiem sądu w tej sprawie. Zawsze sąd apelacyjny może mieć inne stanowisko i czasem tak się zdarza.

Generalnie chorobę uważa się za przyczynę uzasadniającą przywrócenie terminu. Aby nie być gołosłowną, podaję Pani wyrok sądu, który może Pani przywołać w treści apelacji. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1998 r., sygn. akt I PKN 270/98: „choroba może stanowić okoliczność wyłączającą winę pracownika w uchybieniu terminu z art. 264 § 1 KP”.

Niestety muszę też lojalnie powiedzieć, że są również wyroki odmienne np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2006 r., sygn. akt II PK 277/05: „choroba pracownika uzasadniająca zwolnienie go od świadczenia pracy nie musi uzasadniać braku zawinienia w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia (art. 265 § 1 k.p.)”.

Tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju choroby – czy uniemożliwiała ona normalne funkcjonowanie, wychodzenie z domu itd. Proszę zatem uwypuklić takie symptomy choroby, które świadczyłyby o tym, że nie była Pani w stanie wnieść odwołania w terminie.

Proszę też w apelacji powołać się na niewielkie opóźnienie, to, że wynosiło ono jedynie 2 dni też jest argumentem na Pani korzyść. Pośrednio mówi o tym poniższy wyrok. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1984 r., sygn. akt I PRN 85/84:

„Po myśli art. 269 § 4 k.p. w związku z art. 42 § 1 k.p. rozpatrzenie odwołania wniesionego po upływie 7 dni od dnia doręczenia pracownikowi pisma wypowiadającego mu warunki pracy i płacy może nastąpić tylko w sytuacji, gdy »opóźnienie jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne«. Muszą więc istnieć »wyjątkowe okoliczności«, związek między tymi okolicznościami a opóźnieniem, a ponadto samo opóźnienie nie może być »nadmierne«, tj. nie może wykraczać poza okres czasu niezbędny - w świetle doświadczenia życiowego - do złożenia odwołania przy tych »wyjątkowych okolicznościach«”.

Niestety wniosek o przywrócenie terminu jest w pewnym sensie ocenny, stąd koniecznie musi Pani wnieść apelację, licząc na odmienną ocenę sądu apelacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Umowa o pracę tymczasową a ciąża i poród w okresie trwania umowy

Jestem w 12. tygodniu ciąży, mam umowę o pracę tymczasową, podpisaną do maja 2012 roku. Przełożony jeszcze nie wie o ciąży, ale wkrótce muszę go o tym poinformować. Czy to prawda, że mimo ciąży nie chroni mnie prawo i pracodawca może wypowiedzieć mi umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia? Czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych (pracuję i nieprzerwanie płacę wszystkie składki od 2009 roku)? Czy po porodzie (grudzień 2011) będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Brak informacji na paskach z wynagrodzenia o odprowadzonych składkach ZUS i brak ZUS RMUA

Pracuję w firmie od 6 lat, ani razu nie otrzymałem informacji (pisemnej ani ustnej) o odprowadzonych składkach (chodzi mi o dane zawarte w formularzu ZUS RMUA). Czy jest to naruszenie obowiązku pracodawcy? Czy mogę w takiej sytuacji rozwiązać umowę o pracę, nie zachowując trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia?

Nieprecyzyjne określenia miejsca pracy w umowie o pracę a obowiązek wypłaty diety

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. W umowie miejsce pracy wpisane jest jako: „Katowice i inne miejscowości wskazane przez pracodawcę”. Do maja tego roku pracowałem w Katowicach, z kolei od czerwca do października – w Bochni (woj. małopolskie). Tak się składa, że Bochnia jest miejscem mojego stałego zameldowania wg dowodu osobistego. Czy mimo to pracodawca winien był wypłacić diety za delegację? Nadmieniam, iż nie został sporządzony do dzisiaj żaden aneks do umowy, z przeniesieniem miejsca pracy z Katowic na Bochnia.

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika

Czy można nałożyć karę nagany bez wysłuchania pracownika oraz bez podania argumentów i artykułu Kodeksu pracy, na podstawie którego została ona nałożona?

Zmiana dyrektora szkoły podstawowej

Od września obejmę stanowisko dyrektora w szkole podstawowej. Obecna pani dyrektor jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym na podstawie mianowania. Czy istnieje możliwość (i kto może to zrobić w obecnej sytuacji, bo ja obejmuję stanowisko 1 września) przeniesienia nauczyciela ze stanowiska edukacji wczesnoszkolnej do nauczania w oddziale „zerówki”? Nauczyciel nie wyraża zgody na taką zmianę. Druga sprawa dotyczy mojej osoby. Jak powinno wyglądać moje przejście z gimnazjum, gdzie jestem zatrudniona na podstawie mianowania, do szkoły podstawowej, gdzie od września obejmę stanowisko dyrektora na podstawie powołania? Obie szkoły prowadzi ten sam organ prowadzący.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »