Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Obniżenie wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-21

Po powrocie do pracy z urlopu rodzicielskiego złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, obecnie chciałabym powrócić do pierwotnego pełnego etatu i złożyć pismo do pracodawcy w tym celu. Czy będzie on zobowiązany do zrealizowania mojej prośby i w jakim terminie – po ilu dniach? Czy powinnam otrzymać umowę lub aneks do umowy potwierdzający złożenie wniosków i ich realizację? Czy po złożeniu zaświadczenia o ciąży pracodawca może zmniejszyć mi etat lub wynagrodzenie?

Izabela Nowacka-Marzeion

Z opisu wynika, iż korzysta Pani z obniżonego etatu w czasie okresu uprawniającego do urlopu wychowawczego.

Długość okresu, przez który pracownik chce korzystać ze skrócenia wymiaru czasu pracy oraz ten skrócony wymiar, określa pracownik. Z uwagi na brak regulacji dotyczącej ewentualnej wcześniejszej rezygnacji ze skrócenia wymiaru czasu pracy należy przyjąć, że pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia takiej rezygnacji. Nie ma wprawdzie żadnych przeszkód do skrócenia okresu pracy w niepełnym wymiarze za zgodą pracodawcy, jednakże bez takiej zgody pracownik nie może jednostronnie „powrócić” do pracy w pełnym wymiarze przed upływem okresu, który objęty był jego wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują tej sytuacji, choć takie uprawnienie przyznają pracownikowi, który chce zrezygnować z urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 186 3 ma on do tego prawo:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Część prawników uważa, że przepis ten powinien mieć odpowiednie zastosowanie do obniżenia wymiaru etatu, ale są i głosy przeciwne. Brakuje niestety regulacji dotyczącej trybu zmniejszania rozmiaru zatrudnienia, a także odnoszącej się do zasad korzystania przez osobę uprawnioną z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Kwestii tych nie uwzględnia upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia wykonawczego zawarte w art. 1866.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepisy prawa pracy pozwalają, co prawda, pracownikowi na np. możliwość zrezygnowania z urlopu wychowawczego po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy na 30 dni przed terminem podjęcia pracy.

Większość opinii skłania się ku temu, że należy stosować analogię do urlopu wychowawczego i przyjąć, że pracownik, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, może zrezygnować z obniżenia wymiaru czasu pracy bez zgody pracodawcy.

Powinien go jednak o swoim zamiarze zawiadomić, najpóźniej na 30 dni przed terminem planowanego powrotu do poprzednich warunków pracy. Możliwy jest powrót do poprzedniego wymiaru czasu pracy wcześniej, jeśli pracodawca na to wyrazi zgodę.

Proszę wystosować do pracodawcy pismo z 30-dniowym uprzedzeniem. Nie musi Pani podpisywać umowy ani aneksu, jeśli pracodawca zgodzi się na skrócenie okresu obniżenia etatu. Po złożeniu oświadczenia–informacji czy wniosku o skrócenie okresu obniżenia etatu pracodawca może się do tego przychylić albo nie.

Jeśli się przychyli – i wróci Pani na dotychczasowe, wcześniejsze warunki – będzie Pani traktowana jak każdy inny pracownik. Nie będzie Pani już chroniona. Pracodawca może Pani jak i każdemu innemu dokonać wypowiedzenia zmieniającego w zakresie etatu, wynagrodzenia. Oczywiście nie może przy tym naruszyć przepisów prawa pracy, ale jeśli zrobi to zgodnie z nimi – może dojść do zmiany pierwotnego stosunku pracy czy nawet wypowiedzenia.

Nie chcę Pani straszyć, przedstawiam tylko możliwe opcje, nie wiem, jaka jest sytuacja w zakładzie pracy ani polityka zatrudnienia, ani praktyka pracodawcy w tym zakresie. Ale sytuacja prawna wygląda tak jak powyżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Dzień wolny w okresie rozliczeniowym w przypadku choroby

Czy w przypadku gdy w systemie 4 brygadowym mam zaplanowany wcześniej dzień wolny np. wtorek a ja zachoruję od poniedziałku do czwartku to czy dzień wolny przepada mi, czy mogę je wykorzystać w późniejszym terminie w danym cyklu rozliczeniowym? Mój pracodawca twierdzi, że dzień wolny przepada w przypadku L4. Powołuje się na zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy który brzmi: Art 14 $ 3 „W razie niewykorzystania przez pracownika dodatkowego dnia wolnego od pracy, z innych powodów niż wykonywanie w tym dniu pracy na polecenie pracodawcy, nie przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy ani dodatkowe wynagrodzenie” Czy ten zapis nie stoi w sprzeczności z Art. 151 11 Kodeksu Pracy?

Rozliczenie nocnej pracy

Pracuję w hotelu na recepcji. Od stycznia nasza Pani dyrektor wprowadziła nocny system pracy. Pracujemy po 8 godzin lecz zmiany wyglądają następująco: 4 dni od 6 do 14, dwa dni wolnego, 4 dni na noc od 22 do 6 rano, jeden dzień wolnego, 4 dni od 14 do 22. Proszę o informację czy recepcja, w której pracują same kobiety może pracować 4 noce pod rząd. Dodam, że recepcja nie posiada żadnego zaplecza, gdzie można by na nocce spokojnie usiąść.

Zastępstwa nauczyciela bibliotekarza

Czy nauczyciel bibliotekarz może być wysyłany notorycznie na doraźne zastępstwa w ramach godzin bibliotecznych?

 

Sezonowa praca w systemie równoważnym

Pracuję w kadrach niewielkiej firmy – praca typowo sezonowa. Do tej pory pracowników obowiązywał u nas podstawowy system czasu pracy i jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Pracodawca chce zmienić okres rozliczeniowy na 12 miesięcy oraz wprowadzić równoważny system czasu pracy. Rozumiem, że ze względu na sezonowość jest to dozwolone? Czy inspekcję pracy należy zawiadomić przed wprowadzeniem zmian (jak powinno być sformułowane takie porozumienie)? Pracownicy są wynagradzani w stałej miesięcznej stawce. Jak postąpić w sytuacji, gdy przez pierwsze trzy miesiące 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego pracownik według harmonogramu będzie pracował w dni robocze, po 10 godz., po czym np. się zwolni? Czy zakład pracy będzie zobowiązany zapłacić mu za powstałe nadgodziny?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »