Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Informacja o składkach ZUS na świadectwie pracy

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-21

Kilka miesięcy temu zakończyłem pracę w prywatnej firmie, umowa została rozwiązana z winy pracodawcy. Czy po takim czasie mam prawo zwrócić się do tego pracodawcy lub wręcz żądać od niego, aby teraz na świadectwie pracy umieścił adnotację o odprowadzanych składkach ZUS? Wymaga tego nowy, państwowy pracodawca. Stary pracodawca unika wszelkiego kontaktu telefonicznego i osobistego.
Dorota Kriger

O treści świadectwa pracy stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 ze zm.), a także art. 97 § 2 Kodeksu pracy.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia na świadectwie pracy powinny znaleźć się dane dotyczące:

1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

1a) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

2) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

3) wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

4) należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,

5) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

6) wykorzystanego urlopu wychowawczego,

7) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

8) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

9) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

10) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

11) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

12) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

13) danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Dane, które umieszcza się w świadectwie pracy na żądanie pracownika, to informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (art. 97 § 2 K.p.). Dane te umieszcza się w informacjach uzupełniających.

Pracodawca nie ma prawa umieszczać w świadectwie pracy innych informacji niż te, które wymieniono powyżej, a w przypadku danych o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – pracodawca nie ma prawa ich umieścić bez wniosku pracownika w tej sprawie.

Żądania pracownika o umieszczenie danych dodatkowych na świadectwie pracy nie należy traktować jak żądania o sprostowanie świadectwa pracy, dlatego w tym przypadku nie ma zastosowania 7 -dniowy termin, o którym mowa w art. 97 § 21 K.p. Pracownik nie mógł wiedzieć, że kolejny pracodawca będzie takich informacji od niego oczekiwał, można więc w każdej chwili wystąpić o uzupełnienie treści świadectwa pracy, w związku z potrzebami nowego pracodawcy.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca umieści na świadectwie pracy informację o kwocie odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z powyższym pracodawca będzie mógł uzupełnić świadectwo pracy jedynie o wysokość wynagrodzenia w poszczególnych okresach zatrudnienia, z wyszczególnieniem jego składników, tj. wskazaniem części zasadniczej wynagrodzenia i pozostałych składników, takich jak dodatki czy premie.

Żądanie umieszczenia danych o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach pracownik może zgłosić ustnie bądź pisemnie. W przypadku braku kontaktu z byłym pracodawcą prośbę o uzupełnienie treści świadectwa pracy można przesłać pocztą poleconą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu sądu do poprawy świadectwa minął wyznaczony termin przez sąd i nie otrzymałem nowego świadectwa. Gdzie bym mógł się odwołać z tą sprawą? Nadmienię, że nie mogę się skontaktować z byłym pracodawcą.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Czy świadectwo pracy może składać się z kilku kartek A4? Czy strony powinny być ponumerowane? Czy każda strona powinna być parafowana przez pracodawcę?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »