Forum | Kontakt | Cennik | Porady prawne
Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.
Opublikowane: 2010-12-21 Autor: Dorota Kriger

Informacja o składkach ZUS na świadectwie pracy

Kilka miesięcy temu zakończyłem pracę w prywatnej firmie, umowa została rozwiązana z winy pracodawcy. Czy po takim czasie mam prawo zwrócić się do tego pracodawcy lub wręcz żądać od niego, aby teraz na świadectwie pracy umieścił adnotację o odprowadzanych składkach ZUS? Wymaga tego nowy, państwowy pracodawca. Stary pracodawca unika wszelkiego kontaktu telefonicznego i osobistego.
Dorota Kriger

O treści świadectwa pracy stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 ze zm.), a także art. 97 § 2 Kodeksu pracy.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia na świadectwie pracy powinny znaleźć się dane dotyczące:

1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

1a) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

2) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

3) wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

4) należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,

5) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

6) wykorzystanego urlopu wychowawczego,

7) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

8) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

9) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

10) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

11) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

12) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

13) danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Dane, które umieszcza się w świadectwie pracy na żądanie pracownika, to informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (art. 97 § 2 K.p.). Dane te umieszcza się w informacjach uzupełniających.

Pracodawca nie ma prawa umieszczać w świadectwie pracy innych informacji niż te, które wymieniono powyżej, a w przypadku danych o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – pracodawca nie ma prawa ich umieścić bez wniosku pracownika w tej sprawie.

Żądania pracownika o umieszczenie danych dodatkowych na świadectwie pracy nie należy traktować jak żądania o sprostowanie świadectwa pracy, dlatego w tym przypadku nie ma zastosowania 7 -dniowy termin, o którym mowa w art. 97 § 21 K.p. Pracownik nie mógł wiedzieć, że kolejny pracodawca będzie takich informacji od niego oczekiwał, można więc w każdej chwili wystąpić o uzupełnienie treści świadectwa pracy, w związku z potrzebami nowego pracodawcy.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca umieści na świadectwie pracy informację o kwocie odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z powyższym pracodawca będzie mógł uzupełnić świadectwo pracy jedynie o wysokość wynagrodzenia w poszczególnych okresach zatrudnienia, z wyszczególnieniem jego składników, tj. wskazaniem części zasadniczej wynagrodzenia i pozostałych składników, takich jak dodatki czy premie.

Żądanie umieszczenia danych o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach pracownik może zgłosić ustnie bądź pisemnie. W przypadku braku kontaktu z byłym pracodawcą prośbę o uzupełnienie treści świadectwa pracy można przesłać pocztą poleconą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu sądu do poprawy świadectwa minął wyznaczony termin przez sąd i nie otrzymałem nowego świadectwa. Gdzie bym mógł się odwołać z tą sprawą? Nadmienię, że nie mogę się skontaktować z byłym pracodawcą.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Opinie naszych Klientów ››Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.03.2016 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.09.2015 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.


wizytówka