Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-03-18

Pracuję od lutego 2009 i mam umowę na czas nieokreślony. Jeśli chciałabym zmienić pracę, to jaki mam okres wypowiedzenia? Czy można go jakoś skrócić, żeby szybciej przejść do innej firmy?
Dorota Kriger

Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracownik może rozwiązać poprzez wypowiedzenie takiej umowy bądź na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 i 2 K.p.).

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownik składa oświadczenie, w którym oznajmia pracodawcy swoją wolę, co do zakończenia trwającego stosunku pracy. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, który zgodnie z art. 36 § 1 K.p. wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – pod uwagę należy wziąć wszystkie dotychczasowe umowy o pracę zawarte z tym pracodawcą.

W celu skrócenia okresu wypowiedzenia zastosować można art. 36 § 6 K.p., który zezwala na ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy przez strony po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich. Skrócenie okresu wypowiedzenia wymaga zgody drugiej strony. Jeśli strona ta się zgodzi, strony zawierają pisemne porozumienie – wskazują w nim uzgodniony okres, po którym umowa ulega rozwiązaniu. Ustalenie krótszego okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Innym sposobem na rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest zawarcie porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 K.p.), czyli nieco uproszczona forma powyżej opisanego trybu. Porozumienie stron to pisemne uzgodnienie terminu rozwiązania umowy przez obie strony stosunku pracy. Jest to najszybszy sposób na zakończenia trwającej umowy, jednak wymaga zgody pracodawcy i pracownika. Nie wystarczy więc, w odróżnieniu do wypowiedzenia umowy, przedstawić drugiej stronie oświadczenia, w którym przedstawia się swoją wolę, aby doszło do rozwiązania umowy o pracę.

Umowa na czas nieokreślony może być także rozwiązana przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 3 K.p.) w przypadkach wymienionych w Kodeksie pracy. Przypadki te regulowane są przez art. 55 § 1 i art. 55 § 11 K.p. Zgodnie z nimi pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, lub
  • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W zależności od Pani uwarunkowań może być zastosowany każdy z powyżej opisanych trybów. Jeśli zdecyduje się Pani na wypowiedzenie – zgodnie z art. 36 § 1 pkt 2 K.p. – okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc, który należy ustalić na podstawie art. 30 § 21 K.p. („Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc, albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14 dni. Jakiego dnia powinnam więc złożyć wypowiedzenie, żeby zachować ciągłość pracy?

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Natomiast według art. 52 § 2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozumiem przez to, że osoba, która dowiedziała się o podstawie do rozwiązania umowy o pracę, może wypowiedzieć umowę tylko do miesiąca czasu. Później takie wypowiedzenie będzie nieskuteczne. Czy dobrze interpretuję te przepisy?

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym wypowiedzieć umowę z art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Czy jest to już jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy i czy mogę starać się o odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznej wypłaty? A może lepiej zaczekać na planowane zwolnienia grupowe?

Jak wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę?

Chcę wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę na czas określony. Kiedy mogę złożyć wypowiedzenie i na jakich zasadach?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »