Kategoria: Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-02-23

Od pół roku nie otrzymałam zakresu obowiązków. Pracodawca kazał napisać mi, czym zajmuję się w pracy, i oddać to jemu, ale ja nic nie dostałam. Czy i kiedy powinien dać mi taki zakres?
Dorota Kriger

Zgodnie z art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany „zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami”.

Zakres obowiązków powinien być ściśle powiązany z rodzajem pracy, który został uzgodniony przez pracownika i pracodawcę i określony w treści umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Powyższe oznacza, że pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien poinformować go o tym, jakie zadania pracownik ten będzie wykonywał w ramach zawartej umowy o pracę. Taki obowiązek występuje też, gdy pracodawca tymczasowo powierza pracownikowi dodatkowe, nowe obowiązki zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, czyli na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Żaden z przepisów prawa pracy nie nakłada jednak na pracodawcę obowiązku sporządzenia zakresu obowiązków w formie pisemnej – zakres obowiązków może więc być przekazany pracownikowi także w formie ustnej.

Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r. (sygn. akt I PKN 457/97, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1998/22/653), zgodnie z którym „powinność zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (art. 94 pkt 1 KP) może być zrealizowana również w formie informacji ustnej, której treść uwzględnia charakter pracy i skalę jej złożoności, a także wykształcenie i zawodowe doświadczenie pracownika”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jedynie ze względów dowodowych forma pisemna jest bardziej zalecaną formą, m.in. dlatego że pracodawca ma prawo „rozliczać” pracownika tylko z tych obowiązków, które na niego nałożył i z którymi pracownika zaznajomił.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r. (sygn. akt I PKN 428/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1999/24/791), w którym Sąd stwierdził, iż „pracownik, któremu powierza się określone stanowisko i stawia określone wymagania, powinien być oceniany z punktu widzenia wyznaczonych mu obowiązków i wymagań. Nie mogą natomiast stanowić kryterium oceny jego pracy oczekiwania pracodawcy, o których pracownik nie wie zawierając umowę o pracę i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy”.

Jeśli więc pracodawca, zatrudniając Panią, przekazał ustnie, jakie czynności i uprawnienia Pani dotyczą, to należy przyjąć, że wywiązał się ze swojego obowiązku.

Jeśli jednak w drodze dalszych ustaleń na prośbę pracodawcy zakres obowiązków został sporządzony przez Panią i pracodawca go zaakceptował, to powinien na sporządzonym dokumencie pozyskać Pani podpis o zapoznaniu się i akceptacji, a dokument powinien umieścić w Pani aktach osobowych. Pracodawca nie musi wydawać Pani kopii tego dokumentu – w standardowych przypadkach pracownik po zapoznaniu się z treścią dokumentu potwierdza jedynie ten fakt własnoręcznym podpisem oraz zobowiązuje się do wykonywania obowiązków zgodnie z przedstawionym mu zakresem. W tym przypadku zakres obowiązków sporządziła Pani samodzielnie, więc podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią to tylko formalność, szczególnie że Pani już od ponad połowy roku te obowiązki wykonuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone w umowie o pracę? Czy pracownik może wówczas odmówić?

Dyscyplina w pracy

Kilka dni temu zrobiłem minutową przerwę w pracy (pracuję w myjni samochodowej, myję ręcznie pojazdy przez 8 godzin). Szef to zauważył i powiedział mi, że obowiązuje dyscyplina w pracy. Zagroził, że mnie zwolni. Czy ma do tego prawo? Przecież jestem sumiennym pracownikiem, żadnych spóźnień itp., klienci zadowoleni.

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Przed prawie dwoma laty zakończyłem pracę w pewnej firmie, gdzie wraz z jeszcze jednym pracownikiem zajmowałem się sprzedażą i obaj przyjęliśmy współodpowiedzialność za magazyn. Po pewnym czasie współpracownik zrezygnował z pracy, więc została sporządzona inwentaryzacja, gdzie wykryto niedobory. Zostaliśmy obciążeni notą obciążeniową za połowę wartości niedoboru. Dwukrotnie miała miejsce podobna sytuacja, tzn. współpracownik odchodził z pracy i były niedobory w magazynie oraz wystawiano noty obciążeniowe. Kwota nie została nam potrącona z wynagrodzenia. Przed tygodniem otrzymałem od tej firmy wezwanie do zapłaty. Czy po takim czasie nadal można pociągać mnie do odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie? Czy takiej inwentaryzacji nie należy uznać za nieważną, skoro np. brakowało jakichkolwiek ustaleń co do regulaminu spisu albo niewydania przez szefa zarządzenia o wykonaniu inwentaryzacji, bo takie sytuacje miały miejsce?

Zwiększenie zakresu czynności pracownika

Pracodawca przedstawił mi zmianę warunków pracy – ze stanowiska kadrowej na stanowisko magazyniera (plus ucięcie etatu). Nie otrzymałam nowego zakresu obowiązków, dowiedziałam się mimochodem, że oprócz spraw kadrowych mam odpowiadać za stany na magazynie. Tam jednak jest inny pracownik zatrudniony na cały etat. Kto więc odpowiada za stratę, do której doszło?

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Od 1 czerwca został otwarty nowy magazyn, w którym nie było żadnych zapasów materiałów. 15 czerwca ma wpłynąć pismo w sprawie powierzenia mienia pracownikom, ale z datą od 1 czerwca. Czy można powierzyć mienie wstecz?

Przyznanie się do przywłaszczenia środków

W lipcu 2015 r. przyznałem się swemu przełożonemu do przywłaszczenia pieniędzy. W czasie kontroli przyznałem się do winy i zobowiązałem się do zwrotu zagarniętego mienia. Czy obecnie (4 miesiące od przyznania się) mogę otrzymać zwolnienie dyscyplinarne?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »