Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-03-09

Mój mąż chce się zwolnić z pracy i zarejestrować w urzędzie pracy. Co musi mieć napisanie w świadectwie pracy? Jakie musi spełnić warunki, aby otrzymać dodatek?
Dorota Kriger

Dodatek aktywizacyjny mogą otrzymać tylko osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Kto, mając status osoby bezrobotnej, ma prawo pobierać zasiłek?

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych – zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) – jest uzależnione od kilku warunków, które muszą być spełnione łącznie. W przypadku osób, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

  • dana osoba musi udokumentować, że była zatrudniona łącznie co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy w okresie poprzedzającym uzyskanie statusu osoby bezrobotnej (tzn. w okresie poprzedzającym dzień zarejestrowania),
  • miesięczne wynagrodzenie osiągane w czasie tego zatrudnienia było w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje (z wyjątkami określonymi w art. 104b i 105 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • dla osoby tej nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

W ww. ustawie wymieniono także inne okresy (np. okres przebywania na urlopie wychowawczym czy odbywania służby wojskowej), a także inne formy wykonywania pracy bądź świadczenia usług, które również mają wpływ na prawo do zasiłku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Istotny wpływ na nabycie prawa do zasiłku i okres jego pobierania, oprócz podanych wyżej warunków, ma sposób rozwiązania umowy o pracę, np. w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron prawo do zasiłku będzie przysługiwać dopiero po 90 dniach od dnia rejestracji w UP, a przy wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę – już po 7 dniach od dnia rejestracji.

Jeśli osoba bezrobotna spełnia ww. warunki i podejmie zatrudnienie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, to może ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, zgodnie z art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatek aktywizacyjny będzie przysługiwał, jeżeli bezrobotny:

  1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku wymienionym w pkt 1 (tj. gdy osoba bezrobotna na podstawie skierowania przez urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i będzie otrzymywała wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę) może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większą jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 (czyli zasiłku dla bezrobotnych), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu ten zasiłek (art. 48 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W drugim przypadku (tj. gdy osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje – zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w przypadku:

  1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
  2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
  3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, że możliwość otrzymania dodatku aktywizacyjnego zależy od statusu danej osoby oraz od tego, czy w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ta podjęła zatrudnienie z własnej inicjatywy bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy. Sposób rozwiązania umowy o pracę determinuje zaś, czy dana osoba będzie miała prawo do zasiłku, a jeśli tak, to od kiedy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14 dni. Jakiego dnia powinnam więc złożyć wypowiedzenie, żeby zachować ciągłość pracy?

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Natomiast według art. 52 § 2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozumiem przez to, że osoba, która dowiedziała się o podstawie do rozwiązania umowy o pracę, może wypowiedzieć umowę tylko do miesiąca czasu. Później takie wypowiedzenie będzie nieskuteczne. Czy dobrze interpretuję te przepisy?

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym wypowiedzieć umowę z art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Czy jest to już jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy i czy mogę starać się o odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznej wypłaty? A może lepiej zaczekać na planowane zwolnienia grupowe?

Długośc okresu wypowiedzenia

Pracuję w firmie ponad 3 lata, obecnie już na umowę na czas nieokreślony (od 11.2014 r.). Jest w niej określone, że okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Czy mogę go jakoś skrócić bez porozumienia stron (szef się nie zgodzi)? Czy ma znaczenie kwestia, że wykonuję też inne obowiązki ponad te określone w umowie?

Kara pieniężna za zaginione ubranie ochroniarza

Pracowałem jako ochroniarz, dostałem mundur. Pewnego dnia zostawiłem w samochodzie służbowym buty robocze i kurtkę, które niestety zniknęły (ktoś je wyrzucił). Zgłosiłem to i sporządzono notatkę. Teraz przy wypowiedzeniu umowy została mi policzona kara pieniężna, za każdą rzecz (zgubioną według pracodawcy) mam zapłacić 100% ceny, czyli łącznie 500 zł. Uważam, że to złodziejstwo! Co mogę zrobić?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »